Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam (BSL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
771,600  
781,764  
839,566  
824,489  
799,241  
228,655  
218,591  
260,649  
225,328  
186,834  
21,707  
13,609  
54,854  
53,209  
9,348  
80,000  
80,000  
50,000  
71,000  
31,000  
38,764  
39,187  
61,104  
27,148  
51,117  
87,229  
85,253  
93,990  
72,872  
93,885  
954  
542  
702  
1,099  
1,483  
542,945  
563,174  
578,916  
599,161  
612,407  
30  
30  
30  
30  
30  
527,393  
545,067  
562,815  
581,227  
596,520  
0  
0  
0  
0  
0  
3,134  
3,134  
563  
563  
563  
0  
0  
0  
0  
0  
12,388  
14,942  
15,508  
17,342  
15,294  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
771,600  
781,764  
839,566  
824,489  
799,241  
254,778  
263,439  
328,325  
333,604  
327,844  
254,286  
263,119  
328,005  
333,284  
327,524  
492  
320  
320  
320  
320  
516,822  
518,325  
511,241  
490,886  
471,397  
516,822  
518,325  
511,241  
490,886  
471,397  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0