Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh (BMS: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
836,398  
801,880  
754,321  
739,899  
822,339  
830,312  
795,541  
746,353  
732,576  
810,212  
829,132  
793,983  
745,563  
730,842  
809,032  
1,180  
1,558  
790  
1,733  
1,180  
6,086  
6,339  
7,968  
7,324  
12,127  
0  
0  
0  
0  
0  
3,370  
3,658  
3,960  
3,701  
3,989  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,716  
2,681  
4,007  
3,622  
8,138  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
836,398  
801,880  
754,321  
739,899  
822,339  
221,474  
206,626  
206,699  
197,007  
293,426  
214,210  
197,979  
206,699  
197,007  
292,943  
7,263  
8,647  
0  
0  
482  
614,924  
595,254  
547,621  
542,893  
528,914  
614,924  
595,254  
547,621  
542,893  
528,914  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0