Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh (BMS: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
773,676  
836,398  
801,880  
754,321  
739,899  
763,086  
830,281  
795,541  
746,353  
732,576  
762,199  
829,132  
793,983  
745,563  
730,842  
887  
1,149  
1,558  
790  
1,733  
10,590  
6,117  
6,339  
7,968  
7,324  
0  
0  
0  
0  
0  
3,085  
3,370  
3,658  
3,960  
3,701  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,505  
2,746  
2,681  
4,007  
3,622  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
773,676  
836,398  
801,880  
754,321  
739,899  
200,690  
221,474  
206,626  
206,699  
197,007  
200,690  
213,929  
197,979  
206,699  
197,007  
0  
7,545  
8,647  
0  
0  
572,986  
614,924  
595,254  
547,621  
542,893  
572,986  
614,924  
595,254  
547,621  
542,893  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0