Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh (BMS: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
760,306  
571,612  
804,028  
773,676  
836,398  
747,834  
545,779  
797,049  
763,086  
830,281  
746,436  
544,153  
796,532  
762,199  
829,132  
1,398  
1,626  
517  
887  
1,149  
12,471  
25,834  
6,979  
10,590  
6,117  
0  
0  
0  
0  
0  
2,304  
2,547  
2,834  
3,085  
3,370  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,168  
23,286  
4,145  
7,505  
2,746  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
760,306  
571,612  
804,028  
773,676  
836,398  
200,055  
16,907  
232,960  
200,690  
221,474  
200,055  
16,907  
232,960  
200,690  
213,929  
0  
0  
0  
0  
7,545  
560,251  
554,706  
571,068  
572,986  
614,924  
560,251  
554,706  
571,068  
572,986  
614,924  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0