Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,703,524  
5,544,714  
5,607,512  
5,602,683  
5,692,573  
4,791,820  
4,675,944  
4,764,577  
4,816,001  
4,931,059  
349,282  
161,409  
311,174  
309,073  
327,149  
1,861,770  
2,023,739  
2,078,534  
2,172,372  
2,200,955  
1,433,688  
1,158,546  
1,104,794  
926,751  
1,096,628  
4,439  
4,199  
4,591  
4,692  
4,748  
259,784  
272,417  
216,201  
232,544  
242,024  
882,857  
1,055,634  
1,049,283  
1,170,569  
1,059,555  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
911,704  
868,770  
842,935  
786,682  
761,514  
12,136  
12,375  
12,355  
12,043  
12,112  
379,297  
382,250  
388,101  
390,430  
398,193  
69,421  
59,265  
60,916  
60,916  
72,803  
2,586  
0  
0  
0  
0  
419,165  
386,965  
354,965  
301,965  
255,251  
29,100  
27,915  
26,598  
21,328  
23,155  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,703,524  
5,544,714  
5,619,618  
5,602,683  
5,692,573  
3,418,972  
3,289,163  
3,369,879  
3,380,506  
3,495,162  
3,418,800  
3,288,997  
3,369,708  
3,380,325  
3,495,006  
0  
0  
0  
0  
0  
172  
166  
171  
181  
156  
0  
0  
0  
0  
0  
2,284,552  
2,255,551  
2,249,739  
2,222,177  
2,197,411  
2,284,552  
2,255,551  
2,249,739  
2,222,177  
2,197,411  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Tài sản thuê ngoài
 
 
 
 
 
  Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
 
 
 
 
 
  Nợ khó đòi đã xử lý
 
 
 
 
 
  Hợp đồng bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm