Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,991,939  
5,783,393  
5,485,948  
5,291,477  
5,703,524  
5,007,641  
4,724,834  
4,551,677  
4,448,103  
4,791,820  
236,765  
236,507  
248,773  
289,346  
349,282  
2,283,187  
2,028,746  
1,973,683  
1,907,758  
1,861,770  
1,123,838  
1,161,202  
1,188,153  
1,227,302  
1,433,688  
4,959  
4,138  
6,123  
4,974  
4,439  
287,275  
312,981  
225,121  
202,292  
259,784  
1,071,616  
981,261  
909,823  
816,431  
882,857  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
984,298  
1,058,559  
934,271  
843,374  
911,704  
14,988  
13,980  
12,614  
12,232  
12,136  
383,067  
386,604  
388,042  
375,672  
379,297  
66,928  
67,778  
67,779  
68,604  
69,421  
13,641  
3,912  
3,912  
2,586  
2,586  
465,965  
545,102  
418,138  
350,965  
419,165  
39,709  
41,184  
43,785  
33,314  
29,100  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,991,939  
5,783,393  
5,485,948  
5,291,477  
5,703,524  
3,690,339  
3,509,122  
3,249,164  
3,092,215  
3,418,972  
3,690,021  
3,508,825  
3,248,944  
3,092,041  
3,418,800  
0  
0  
0  
0  
0  
318  
298  
220  
174  
172  
0  
0  
0  
0  
0  
2,301,600  
2,274,271  
2,236,784  
2,199,262  
2,284,552  
2,301,600  
2,274,271  
2,236,784  
2,199,262  
2,284,552  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Tài sản thuê ngoài
0  
 
 
 
 
  Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
0  
 
 
 
 
  Nợ khó đòi đã xử lý
0  
 
 
 
 
  Hợp đồng bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm
0  
 
 
 
 
0