Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận (BMD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
85,471  
 
 
 
 
76,508  
 
 
 
 
10,818  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
63,508  
 
 
 
 
2,182  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
8,963  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
8,849  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
114  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
85,471  
 
 
 
 
55,651  
 
 
 
 
53,871  
 
 
 
 
1,780  
 
 
 
 
29,820  
 
 
 
 
29,820  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0