Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận (BMD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
96,641  
 
 
 
 
84,236  
 
 
 
 
16,320  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
66,685  
 
 
 
 
1,217  
 
 
 
 
15  
 
 
 
 
12,405  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
9,072  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
3,333  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
96,641  
 
 
 
 
67,933  
 
 
 
 
67,928  
 
 
 
 
5  
 
 
 
 
28,708  
 
 
 
 
28,708  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0