Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
228,862  
234,764  
245,170  
235,319  
224,788  
147,622  
147,340  
162,626  
149,498  
137,045  
32,319  
89,792  
53,151  
42,261  
49,086  
35,173  
0  
0  
0  
0  
1,380  
599  
4,339  
569  
424  
69,876  
51,202  
100,316  
100,831  
81,824  
8,873  
5,747  
4,820  
5,837  
5,711  
81,241  
87,424  
82,543  
85,821  
87,743  
6,072  
6,072  
5,528  
5,528  
5,528  
50,014  
53,339  
55,921  
57,715  
59,094  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
29  
0  
0  
0  
0  
0  
25,154  
28,013  
21,094  
22,578  
23,092  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
228,862  
234,764  
245,170  
235,319  
224,788  
36,013  
35,252  
48,983  
44,499  
37,131  
33,245  
31,849  
45,579  
40,491  
33,123  
2,768  
3,403  
3,403  
4,008  
4,008  
192,849  
199,511  
196,187  
190,819  
187,656  
192,849  
199,511  
196,187  
190,819  
187,656  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0