Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (BLF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
530,093  
549,056  
517,125  
538,543  
545,936  
371,728  
396,106  
364,683  
385,783  
385,314  
19,681  
38,776  
12,318  
7,293  
4,694  
0  
1,680  
0  
0  
0  
108,212  
119,081  
112,976  
124,148  
129,064  
224,731  
222,349  
225,947  
237,320  
240,086  
19,105  
14,220  
13,441  
17,023  
11,471  
158,364  
152,950  
152,442  
152,760  
160,622  
1,753  
1,671  
348  
348  
348  
131,990  
134,863  
138,938  
140,983  
147,294  
0  
0  
0  
0  
0  
15,994  
8,785  
5,826  
5,056  
4,866  
2,903  
1,814  
1,814  
1,814  
1,814  
5,723  
5,817  
5,516  
4,558  
6,300  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
530,093  
549,056  
517,125  
538,543  
545,936  
386,909  
404,416  
371,265  
393,344  
398,417  
346,466  
361,824  
350,045  
371,080  
373,227  
40,443  
42,592  
21,220  
22,264  
25,189  
143,183  
144,640  
145,860  
145,199  
147,520  
143,183  
144,640  
145,860  
145,199  
147,520  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0