Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (BLF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
539,052  
536,599  
530,093  
549,056  
517,125  
381,489  
378,368  
371,728  
396,106  
364,683  
31,040  
16,166  
19,681  
38,776  
12,318  
0  
0  
0  
1,680  
0  
114,822  
109,631  
108,212  
119,081  
112,976  
215,678  
229,991  
224,731  
222,349  
225,947  
19,949  
22,580  
19,105  
14,220  
13,441  
157,562  
158,231  
158,364  
152,950  
152,442  
1,783  
1,753  
1,753  
1,671  
348  
141,443  
138,969  
131,990  
134,863  
138,938  
0  
0  
0  
0  
0  
4,226  
7,870  
15,994  
8,785  
5,826  
2,903  
2,903  
2,903  
1,814  
1,814  
7,207  
6,737  
5,723  
5,817  
5,516  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
539,052  
536,599  
530,093  
549,056  
517,125  
374,556  
379,179  
386,909  
404,416  
371,265  
338,307  
341,118  
346,466  
361,824  
350,045  
36,249  
38,062  
40,443  
42,592  
21,220  
164,496  
157,420  
143,183  
144,640  
145,860  
164,496  
157,420  
143,183  
144,640  
145,860  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0