Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
383,609  
361,641  
374,227  
356,760  
324,120  
253,560  
231,062  
243,180  
221,409  
183,286  
924  
2,659  
2,306  
1,296  
2,384  
0  
0  
0  
0  
0  
125,197  
114,097  
125,036  
45,298  
29,604  
123,531  
109,992  
112,027  
171,170  
147,649  
3,908  
4,313  
3,812  
3,645  
3,649  
130,049  
130,580  
131,047  
135,351  
140,834  
2,154  
2,024  
2,024  
1,547  
2,113  
79,388  
81,383  
86,081  
89,101  
85,984  
0  
0  
0  
0  
0  
17,185  
16,232  
12,864  
13,172  
20,062  
19,988  
18,390  
16,498  
16,498  
16,498  
11,333  
12,549  
13,580  
15,034  
16,178  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
383,609  
361,641  
374,227  
356,760  
324,120  
229,370  
206,459  
226,482  
228,363  
185,749  
224,370  
206,459  
225,432  
226,945  
183,981  
5,000  
0  
1,050  
1,418  
1,768  
154,239  
155,182  
147,745  
128,398  
138,371  
154,239  
155,182  
147,745  
128,398  
138,371  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0