Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
324,120  
295,359  
287,498  
275,106  
272,630  
183,286  
154,447  
143,338  
130,171  
124,178  
2,384  
316  
364  
7,054  
12,513  
0  
0  
0  
0  
0  
29,604  
23,040  
31,640  
40,623  
37,439  
147,649  
122,125  
102,412  
73,616  
61,738  
3,649  
8,967  
8,922  
8,879  
12,487  
140,834  
140,911  
144,160  
144,935  
148,452  
2,113  
2,258  
2,252  
2,252  
1,744  
85,984  
90,497  
94,350  
96,929  
111,119  
0  
0  
0  
0  
0  
20,062  
20,772  
19,561  
17,551  
14,144  
16,498  
16,498  
16,498  
16,498  
14,752  
16,178  
10,885  
11,499  
11,704  
6,693  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
324,120  
295,359  
287,498  
275,106  
272,630  
185,749  
152,877  
134,881  
122,911  
117,585  
183,981  
150,301  
131,918  
119,559  
114,195  
1,768  
2,576  
2,964  
3,352  
3,390  
138,371  
142,482  
152,617  
152,195  
155,045  
138,371  
142,482  
152,617  
152,195  
155,045  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0