Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,446,044,081  
1,490,104,755  
1,425,398,552  
1,400,111,946  
1,342,938,577  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
9,097,015  
14,116,670  
12,638,511  
10,274,109  
9,808,400  
  Tiền gửi tại NHNN
26,782,623  
135,255,429  
42,191,695  
15,351,805  
32,963,975  
121,290,315  
54,290,120  
130,025,743  
141,847,419  
112,271,066  
5,721,025  
6,346,190  
2,096,049  
1,369,687  
4,436,776  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
210,196  
92,130  
99,899  
95,015  
130,096  
1,088,942,409  
1,102,493,985  
1,055,970,052  
1,049,681,804  
1,011,891,188  
0  
0  
0  
0  
0  
152,666,141  
138,122,423  
142,425,871  
140,931,407  
132,222,416  
2,833,666  
2,745,490  
2,682,443  
2,616,027  
2,657,370  
10,397,552  
10,604,693  
10,223,581  
10,391,738  
10,578,239  
0  
0  
0  
0  
0  
28,103,139  
26,037,625  
27,044,708  
27,552,935  
25,979,051  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,446,044,081  
1,490,104,755  
1,425,398,552  
1,400,111,946  
1,342,938,577  
1,366,774,763  
1,412,338,473  
1,366,021,552  
1,342,583,471  
1,286,286,275  
79,269,318  
77,766,282  
59,377,000  
57,528,475  
56,652,302  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
0  
0  
0  
0  
0  
  Bảo lãnh tín dụng
149,239,741  
153,178,485  
146,774,983  
146,197,028  
146,114,287  
  Bảo lãnh vay vốn
5,434,250  
5,356,455  
4,829,710  
4,874,166  
4,665,184  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
143,805,491  
 
 
 
 
  Cam kết tín dụng
83,916,144  
 
 
 
 
4,205,387  
3,274,646  
7,612,930  
3,680,209  
4,286,006  
  Cam kết mua ngoại tệ
2,158,172  
1,647,813  
3,428,233  
1,317,452  
1,800,516  
  Cam kết bán ngoại tệ
2,047,215  
1,626,833  
4,184,697  
2,362,757  
2,485,490  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
71,079,800  
69,465,365  
58,475,705  
61,664,840  
68,296,734  
Cam kết khác
8,630,957  
8,276,528  
13,350,582  
11,536,380  
10,917,811