Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,342,938,577  
1,313,037,674  
1,268,412,620  
1,268,266,720  
1,226,942,713  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
9,808,400  
10,507,558  
8,722,392  
8,712,476  
9,441,772  
  Tiền gửi tại NHNN
32,963,975  
50,185,159  
34,107,349  
20,930,738  
33,804,082  
112,271,066  
104,113,340  
81,842,839  
101,895,742  
119,261,308  
4,436,776  
673,639  
1,055,736  
4,131,050  
15,448,290  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
130,096  
79,755  
12,386  
0  
239,856  
1,011,891,188  
976,333,888  
953,925,133  
917,403,838  
867,289,606  
0  
0  
0  
0  
0  
132,222,416  
133,142,950  
150,499,158  
177,539,264  
144,638,709  
2,657,370  
2,613,521  
2,682,196  
2,651,744  
2,617,453  
10,578,239  
10,666,712  
10,079,113  
10,184,778  
10,157,583  
0  
0  
0  
0  
0  
25,979,051  
24,721,152  
25,486,318  
24,817,090  
24,044,054  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,342,938,577  
1,313,037,674  
1,268,412,620  
1,268,266,720  
1,226,942,713  
1,286,286,275  
1,258,344,568  
1,214,692,692  
1,215,066,822  
1,176,139,467  
56,652,302  
54,693,106  
53,719,928  
53,199,898  
50,803,246  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
0  
0  
0  
0  
0  
  Bảo lãnh tín dụng
146,114,287  
151,142,074  
136,370,002  
131,602,689  
123,551,836  
  Bảo lãnh vay vốn
4,665,184  
4,712,259  
1,655,427  
1,621,982  
1,627,132  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
 
 
 
 
 
  Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
4,286,006  
6,457,022  
7,393,924  
4,551,167  
5,663,358  
  Cam kết mua ngoại tệ
1,800,516  
2,628,996  
5,320,426  
2,768,907  
4,261,867  
  Cam kết bán ngoại tệ
2,485,490  
3,371,261  
2,073,498  
1,331,293  
973,095  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
0  
456,765  
0  
450,967  
428,396  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
68,296,734  
62,879,949  
62,072,800  
64,864,648  
67,827,572  
Cam kết khác
10,917,811  
18,078,828  
18,078,828  
18,078,828  
15,588,904