Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (BHN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,172,420  
8,688,165  
9,266,781  
9,210,298  
9,386,845  
5,528,788  
4,987,728  
5,448,935  
5,316,012  
5,289,001  
1,909,971  
1,306,688  
1,733,957  
1,570,608  
2,366,980  
1,916,270  
2,020,564  
2,043,123  
1,933,685  
1,194,716  
631,418  
494,956  
502,812  
539,098  
467,654  
751,651  
830,815  
804,314  
944,282  
925,113  
319,478  
334,704  
364,729  
328,339  
334,537  
3,643,632  
3,700,438  
3,817,846  
3,894,287  
4,097,844  
0  
0  
1,250  
0  
0  
3,039,764  
3,115,501  
3,218,673  
3,299,785  
3,411,036  
7,125  
6,645  
6,834  
7,028  
7,222  
16,856  
13,819  
13,259  
6,332  
8,558  
268,825  
274,924  
273,486  
262,213  
345,799  
311,063  
289,549  
304,344  
318,928  
325,228  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,172,420  
8,688,165  
9,266,781  
9,210,298  
9,386,845  
3,951,583  
3,685,457  
4,300,286  
4,241,379  
4,581,284  
3,590,293  
3,305,419  
3,903,478  
3,743,646  
4,041,054  
361,289  
380,039  
396,808  
497,733  
540,229  
5,220,838  
5,002,708  
4,966,495  
4,968,919  
4,805,561  
5,218,691  
5,000,484  
4,964,194  
4,966,069  
4,802,634  
2,147  
2,224  
2,301  
2,850  
2,927  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0