Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (BHN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,827,938  
7,833,304  
9,003,516  
9,172,420  
8,688,165  
3,365,775  
4,270,549  
5,454,706  
5,528,788  
4,987,728  
426,692  
1,276,507  
2,766,269  
1,909,971  
1,306,688  
1,389,841  
1,600,539  
1,260,886  
1,916,270  
2,020,564  
448,687  
422,125  
491,745  
631,418  
494,956  
751,066  
649,874  
634,894  
751,651  
830,815  
349,488  
321,505  
300,912  
319,478  
334,704  
3,462,164  
3,562,754  
3,548,810  
3,643,632  
3,700,438  
0  
0  
0  
0  
0  
2,779,918  
2,899,448  
2,948,827  
3,039,764  
3,115,501  
6,506  
6,712  
6,919  
7,125  
6,645  
54,493  
22,073  
7,610  
16,856  
13,819  
280,901  
282,198  
272,831  
268,825  
274,924  
340,345  
352,323  
312,624  
311,063  
289,549  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,827,938  
7,833,304  
9,003,516  
9,172,420  
8,688,165  
1,744,774  
2,625,309  
3,860,153  
3,951,583  
3,685,457  
1,494,954  
2,363,161  
3,519,244  
3,590,293  
3,305,419  
249,820  
262,147  
340,909  
361,289  
380,039  
5,083,165  
5,207,995  
5,143,363  
5,220,838  
5,002,708  
5,081,235  
5,205,998  
5,141,292  
5,218,691  
5,000,484  
1,930  
1,997  
2,072  
2,147  
2,224  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0