Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (BHN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,003,516  
9,172,420  
8,688,165  
9,266,781  
9,210,298  
5,454,706  
5,528,788  
4,987,728  
5,448,935  
5,316,012  
2,766,269  
1,909,971  
1,306,688  
1,733,957  
1,570,608  
1,260,886  
1,916,270  
2,020,564  
2,043,123  
1,933,685  
491,745  
631,418  
494,956  
502,812  
539,098  
634,894  
751,651  
830,815  
804,314  
944,282  
300,912  
319,478  
334,704  
364,729  
328,339  
3,548,810  
3,643,632  
3,700,438  
3,817,846  
3,894,287  
0  
0  
0  
1,250  
0  
2,948,827  
3,039,764  
3,115,501  
3,218,673  
3,299,785  
6,919  
7,125  
6,645  
6,834  
7,028  
7,610  
16,856  
13,819  
13,259  
6,332  
272,831  
268,825  
274,924  
273,486  
262,213  
312,624  
311,063  
289,549  
304,344  
318,928  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,003,516  
9,172,420  
8,688,165  
9,266,781  
9,210,298  
3,860,153  
3,951,583  
3,685,457  
4,300,286  
4,241,379  
3,519,244  
3,590,293  
3,305,419  
3,903,478  
3,743,646  
340,909  
361,289  
380,039  
396,808  
497,733  
5,143,363  
5,220,838  
5,002,708  
4,966,495  
4,968,919  
5,141,292  
5,218,691  
5,000,484  
4,964,194  
4,966,069  
2,072  
2,147  
2,224  
2,301  
2,850  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0