Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,713,860  
3,717,218  
3,819,830  
3,873,499  
3,877,118  
2,869,282  
2,880,966  
2,966,958  
3,038,410  
3,047,225  
152,922  
318,012  
249,611  
281,099  
137,302  
33,847  
46,472  
48,000  
48,000  
36,000  
682,334  
577,522  
1,161,355  
953,652  
804,118  
1,955,884  
1,898,574  
1,480,396  
1,730,441  
2,029,305  
44,295  
40,386  
27,596  
25,218  
40,500  
844,578  
836,252  
852,872  
835,089  
829,893  
6,412  
6,412  
6,412  
6,412  
7,412  
763,138  
763,191  
740,435  
754,438  
764,383  
0  
0  
0  
0  
0  
60,448  
51,332  
92,098  
60,179  
44,011  
8,177  
8,177  
8,512  
8,512  
8,512  
6,403  
7,139  
5,415  
5,549  
5,576  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,713,860  
3,717,218  
3,819,830  
3,873,499  
3,877,118  
2,538,170  
2,528,040  
2,566,058  
2,678,182  
2,623,544  
2,368,196  
2,351,453  
2,399,247  
2,454,618  
2,458,934  
169,974  
176,587  
166,811  
223,564  
164,610  
1,175,690  
1,189,178  
1,253,772  
1,195,317  
1,253,574  
1,175,690  
1,189,178  
1,253,772  
1,195,317  
1,253,574  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0