Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,284,107  
3,340,400  
3,702,115  
3,782,330  
3,713,860  
2,441,352  
2,493,212  
2,826,026  
2,906,783  
2,869,282  
192,669  
397,286  
328,629  
243,450  
152,922  
0  
24,347  
33,847  
33,847  
33,847  
730,088  
703,820  
1,021,537  
1,007,597  
682,334  
1,495,170  
1,347,040  
1,406,110  
1,581,268  
1,955,884  
23,425  
20,719  
35,903  
40,621  
44,295  
842,755  
847,188  
876,089  
875,546  
844,578  
3,738  
3,881  
4,001  
4,442  
6,412  
749,891  
760,586  
795,749  
745,357  
763,138  
0  
0  
0  
0  
0  
66,037  
63,749  
62,198  
110,036  
60,448  
7,868  
8,177  
8,177  
8,177  
8,177  
15,221  
10,794  
5,965  
7,534  
6,403  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,284,107  
3,340,400  
3,702,115  
3,782,330  
3,713,860  
2,131,453  
2,192,362  
2,563,372  
2,681,044  
2,538,170  
2,001,173  
2,033,511  
2,380,723  
2,484,322  
2,368,196  
130,280  
158,852  
182,650  
196,722  
169,974  
1,152,654  
1,148,037  
1,138,743  
1,101,285  
1,175,690  
1,152,654  
1,148,037  
1,138,743  
1,101,285  
1,175,690  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0