Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (BDB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
15,583  
15,919  
18,218  
26,918  
20,789  
10,856  
11,115  
13,331  
22,669  
16,453  
676  
1,066  
1,044  
3,457  
531  
2,500  
2,500  
1,000  
1,000  
2,500  
2,128  
2,095  
4,853  
10,838  
9,138  
5,442  
5,441  
6,385  
7,296  
4,280  
110  
13  
48  
78  
3  
4,728  
4,804  
4,887  
4,249  
4,337  
0  
0  
0  
0  
0  
4,675  
4,753  
4,831  
4,159  
4,219  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
53  
51  
56  
90  
118  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
15,583  
15,919  
18,218  
26,918  
20,789  
2,873  
3,221  
5,767  
14,546  
8,133  
2,705  
3,053  
5,582  
14,408  
7,963  
168  
168  
185  
138  
170  
12,711  
12,698  
12,451  
12,372  
12,656  
12,711  
12,698  
12,451  
12,372  
12,656  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0