Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (BDB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,074  
17,045  
21,767  
33,020  
15,583  
11,614  
12,495  
17,201  
28,380  
10,856  
1,279  
1,336  
1,393  
2,060  
676  
2,000  
2,000  
3,500  
3,500  
2,500  
2,070  
2,070  
5,066  
11,600  
2,128  
6,247  
7,056  
7,227  
11,182  
5,442  
18  
33  
15  
38  
110  
4,460  
4,550  
4,565  
4,640  
4,728  
0  
0  
0  
0  
0  
4,411  
4,492  
4,520  
4,598  
4,675  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
50  
58  
45  
42  
53  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,074  
17,045  
21,767  
33,020  
15,583  
3,857  
4,840  
8,865  
20,400  
2,873  
3,569  
4,552  
8,577  
20,232  
2,705  
288  
288  
288  
168  
168  
12,217  
12,205  
12,902  
12,619  
12,711  
12,217  
12,205  
12,902  
12,619  
12,711  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0