Công ty Cổ phần Dược Becamex (BCP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
105,462  
158,214  
 
 
 
71,291  
120,627  
 
 
 
9,543  
1,587  
 
 
 
14,000  
0  
 
 
 
30,265  
96,243  
 
 
 
17,075  
22,551  
 
 
 
409  
245  
 
 
 
34,171  
37,588  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
27,983  
30,962  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
6,188  
6,626  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
105,462  
158,214  
 
 
 
24,315  
113,606  
 
 
 
22,599  
111,647  
 
 
 
1,716  
1,960  
 
 
 
81,148  
44,608  
 
 
 
81,148  
44,608  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0