Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,869,118  
5,336,298  
4,293,290  
4,828,948  
4,445,136  
2,047,984  
2,392,141  
1,876,605  
2,156,626  
1,739,869  
233,789  
55,887  
15,471  
37,145  
40,908  
15,822  
33,622  
36,622  
30,240  
46,181  
1,546,154  
2,065,171  
1,541,066  
1,805,257  
824,312  
197,477  
179,890  
241,547  
245,664  
234,951  
54,742  
57,572  
41,899  
38,320  
593,518  
3,821,133  
2,944,156  
2,416,685  
2,672,322  
2,705,267  
1,384,893  
577,960  
371,531  
970,805  
1,028,414  
221,980  
226,165  
100,375  
107,105  
109,162  
653,237  
653,256  
653,047  
653,047  
653,047  
229,188  
212,388  
219,139  
52,313  
51,996  
962,115  
902,468  
684,483  
691,389  
659,765  
369,721  
371,919  
388,111  
197,663  
202,884  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,869,118  
5,336,298  
4,293,290  
4,828,948  
4,445,136  
4,436,120  
3,906,807  
2,961,904  
3,483,809  
3,109,400  
3,107,694  
2,080,678  
1,329,864  
1,227,626  
1,074,779  
1,328,426  
1,826,129  
1,632,041  
2,256,183  
2,034,621  
1,432,997  
1,429,491  
1,331,386  
1,345,138  
1,335,735  
1,432,997  
1,429,491  
1,331,386  
1,345,138  
1,335,735  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0