Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,236,286  
6,450,146  
5,869,118  
5,336,298  
4,293,290  
1,866,735  
2,927,819  
2,047,984  
2,392,141  
1,876,605  
168,718  
85,781  
233,789  
55,887  
15,471  
31,422  
17,822  
15,822  
33,622  
36,622  
1,383,787  
2,556,279  
1,546,154  
2,065,171  
1,541,066  
216,492  
197,451  
197,477  
179,890  
241,547  
66,316  
70,486  
54,742  
57,572  
41,899  
4,369,551  
3,522,326  
3,821,133  
2,944,156  
2,416,685  
1,975,745  
1,511,520  
1,384,893  
577,960  
371,531  
226,622  
228,401  
221,980  
226,165  
100,375  
0  
0  
653,237  
653,256  
653,047  
606,497  
390,764  
229,188  
212,388  
219,139  
1,114,973  
971,256  
962,115  
902,468  
684,483  
445,714  
420,385  
369,721  
371,919  
388,111  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,236,286  
6,450,146  
5,869,118  
5,336,298  
4,293,290  
4,654,050  
4,968,266  
4,436,120  
3,906,807  
2,961,904  
2,059,188  
2,506,276  
3,107,694  
2,080,678  
1,329,864  
2,594,862  
2,461,990  
1,328,426  
1,826,129  
1,632,041  
1,582,236  
1,481,879  
1,432,997  
1,429,491  
1,331,386  
1,582,236  
1,481,879  
1,432,997  
1,429,491  
1,331,386  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0