Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,695,167  
4,664,808  
4,551,217  
4,807,599  
4,735,600  
1,218,606  
1,170,338  
1,042,274  
1,277,925  
1,157,323  
47,293  
81,677  
115,897  
116,997  
35,920  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
0  
356,771  
326,705  
117,016  
394,048  
364,998  
790,006  
725,984  
775,940  
747,918  
732,569  
19,537  
30,971  
28,420  
13,962  
23,837  
3,476,561  
3,494,470  
3,508,943  
3,529,674  
3,578,276  
2,364  
2,364  
2,120  
2,120  
2,120  
3,007,095  
3,070,222  
3,135,077  
3,199,875  
3,260,838  
0  
0  
0  
0  
0  
369,635  
333,712  
282,730  
242,061  
247,727  
0  
0  
0  
0  
0  
97,467  
88,172  
89,016  
85,617  
67,591  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,695,167  
4,664,808  
4,551,217  
4,807,599  
4,735,600  
2,797,095  
2,760,652  
2,668,490  
2,975,730  
2,926,665  
2,758,762  
2,684,752  
2,630,517  
2,935,795  
2,888,085  
38,333  
75,900  
37,974  
39,934  
38,580  
1,898,073  
1,904,156  
1,882,727  
1,831,869  
1,808,935  
1,898,073  
1,904,156  
1,882,727  
1,831,869  
1,808,935  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0