Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định (BBM: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
36,181  
 
 
 
 
14,404  
 
 
 
 
5,363  
 
 
 
 
2,000  
 
 
 
 
1,626  
 
 
 
 
4,930  
 
 
 
 
485  
 
 
 
 
21,777  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
17,911  
 
 
 
 
719  
 
 
 
 
110  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
3,036  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
36,181  
 
 
 
 
11,007  
 
 
 
 
11,007  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
25,175  
 
 
 
 
25,175  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0