Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (BAL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
45,727  
40,357  
49,231  
45,805  
 
34,463  
28,216  
39,271  
34,905  
 
3,506  
7,903  
10,090  
5,913  
 
2,083  
2,055  
2,055  
4,028  
 
17,260  
8,489  
12,424  
12,587  
 
10,739  
9,768  
14,703  
12,366  
 
875  
0  
0  
12  
 
11,264  
12,141  
9,960  
10,900  
 
0  
0  
0  
0  
 
9,276  
9,925  
9,960  
10,900  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,988  
2,216  
0  
0  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
45,727  
40,357  
49,231  
45,805  
 
14,595  
5,297  
14,857  
12,681  
 
14,595  
5,297  
14,857  
12,681  
 
0  
0  
0  
0  
 
31,132  
35,060  
34,374  
33,124  
 
31,132  
35,060  
34,374  
33,124  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0