Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BAB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
109,828,721  
107,892,774  
100,178,911  
102,017,295  
97,193,809  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
555,459  
568,407  
545,563  
503,828  
561,857  
  Tiền gửi tại NHNN
282,826  
495,075  
501,990  
108,046  
443,700  
10,673,116  
12,520,555  
6,824,808  
9,105,465  
9,552,942  
5,912,867  
3,136,500  
3,237,223  
4,480,500  
2,288,577  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
27,641  
9,107  
9,356  
19,335  
72,740,303  
72,280,398  
69,190,305  
68,621,518  
64,994,246  
0  
0  
0  
0  
0  
14,984,242  
14,729,864  
14,739,902  
14,951,313  
14,894,074  
268,660  
268,660  
268,660  
268,097  
268,097  
675,935  
671,020  
646,837  
647,425  
648,573  
7,804  
7,802  
7,802  
7,802  
7,802  
3,727,509  
3,186,852  
4,206,714  
3,313,945  
3,514,606  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
109,828,721  
107,892,774  
100,178,911  
102,017,295  
97,193,809  
101,870,899  
100,074,524  
92,594,884  
94,601,828  
89,915,448  
7,957,822  
7,818,250  
7,584,027  
7,415,467  
7,278,361  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
0  
0  
0  
0  
0  
  Bảo lãnh tín dụng
0  
0  
0  
337,896  
0  
  Bảo lãnh vay vốn
0  
0  
0  
15,476  
0  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
0  
 
 
 
 
  Cam kết tín dụng
0  
 
 
 
 
0  
0  
0  
16,136,567  
0  
  Cam kết mua ngoại tệ
0  
0  
0  
441,940  
0  
  Cam kết bán ngoại tệ
0  
0  
0  
2,343,398  
0  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
13,351,229  
0  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết khác
0  
0  
0  
0  
0