Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BAB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
110,927,827  
109,828,721  
107,892,774  
100,178,911  
102,017,295  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
594,938  
555,459  
568,407  
545,563  
503,828  
  Tiền gửi tại NHNN
259,428  
282,826  
495,075  
501,990  
108,046  
11,756,754  
10,673,116  
12,520,555  
6,824,808  
9,105,465  
5,631,202  
5,912,867  
3,136,500  
3,237,223  
4,480,500  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
19,373  
0  
27,641  
9,107  
9,356  
73,290,148  
72,740,303  
72,280,398  
69,190,305  
68,621,518  
0  
0  
0  
0  
0  
15,379,960  
14,984,242  
14,729,864  
14,739,902  
14,951,313  
268,660  
268,660  
268,660  
268,660  
268,097  
724,592  
675,935  
671,020  
646,837  
647,425  
3,683  
7,804  
7,802  
7,802  
7,802  
2,999,089  
3,727,509  
3,186,852  
4,206,714  
3,313,945  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
110,927,827  
109,828,721  
107,892,774  
100,178,911  
102,017,295  
102,830,141  
101,870,899  
100,074,524  
92,594,884  
94,601,828  
8,097,686  
7,957,822  
7,818,250  
7,584,027  
7,415,467  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
0  
0  
0  
0  
0  
  Bảo lãnh tín dụng
335,567  
0  
0  
0  
337,896  
  Bảo lãnh vay vốn
22,813  
0  
0  
0  
15,476  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
312,754  
0  
0  
0  
322,420  
  Cam kết tín dụng
27,633,725  
0  
0  
0  
16,136,567  
27,604,776  
0  
0  
0  
16,136,567  
  Cam kết mua ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
441,940  
  Cam kết bán ngoại tệ
2,044,152  
0  
0  
0  
2,343,398  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
25,560,624  
0  
0  
0  
13,351,229  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
28,949  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết khác
0  
0  
0  
0  
0