Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BAB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
97,193,809  
97,030,568  
89,675,629  
89,772,195  
87,154,013  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
561,857  
460,335  
698,362  
658,364  
709,621  
  Tiền gửi tại NHNN
443,700  
512,340  
329,658  
335,630  
243,851  
9,552,942  
10,826,234  
7,352,201  
7,997,107  
8,140,837  
2,288,577  
2,099,151  
1,150,887  
2,199,470  
1,466,224  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
19,335  
82,891  
25,388  
29,779  
37,015  
64,994,246  
63,385,797  
60,245,051  
58,881,704  
55,763,476  
0  
0  
0  
0  
0  
14,894,074  
15,695,965  
15,816,028  
15,917,525  
16,958,302  
268,097  
268,097  
246,208  
245,359  
250,859  
648,573  
654,756  
652,716  
654,896  
650,161  
7,802  
7,802  
7,809  
8,522  
8,987  
3,514,606  
3,037,200  
3,151,321  
2,843,839  
2,924,680  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
97,193,809  
97,030,568  
89,675,629  
89,772,195  
87,154,013  
89,915,448  
89,945,682  
82,799,219  
83,055,448  
80,610,064  
7,278,361  
7,084,886  
6,876,410  
6,716,747  
6,543,949  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
0  
0  
0  
0  
0  
  Bảo lãnh tín dụng
0  
0  
0  
0  
0  
  Bảo lãnh vay vốn
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
 
 
 
 
 
  Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
0  
0  
0  
0  
0  
  Cam kết mua ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
  Cam kết bán ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết khác
0  
0  
0  
0  
0