Công ty Cổ phần An Thịnh (ATB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
227,341  
228,753  
229,926  
229,759  
227,367  
113,394  
76,866  
78,633  
70,847  
64,966  
2,913  
3,640  
3,404  
3,078  
1,177  
0  
0  
0  
0  
0  
105,458  
68,269  
70,259  
62,913  
59,004  
4,868  
4,809  
4,826  
4,817  
4,767  
155  
149  
143  
39  
18  
113,947  
151,887  
151,293  
158,912  
162,401  
95,667  
132,667  
132,067  
149,952  
153,352  
13,338  
14,262  
14,296  
4,049  
4,304  
0  
0  
0  
0  
0  
4,871  
4,866  
4,800  
4,726  
4,534  
0  
0  
0  
0  
0  
72  
92  
130  
186  
210  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
227,341  
228,753  
229,926  
229,759  
227,367  
80,491  
80,295  
80,781  
79,770  
76,525  
57,095  
38,710  
39,820  
39,433  
36,814  
23,397  
41,585  
40,961  
40,336  
39,712  
146,850  
148,458  
149,145  
149,989  
150,842  
146,850  
148,458  
149,145  
149,989  
150,842  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0