Công ty Cổ phần An Thịnh (ATB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
227,367  
238,977  
241,085  
262,003  
254,414  
64,966  
78,167  
82,903  
103,433  
95,829  
1,177  
957  
1,787  
1,374  
1,502  
0  
0  
0  
0  
0  
59,004  
72,432  
73,515  
94,733  
86,995  
4,767  
4,767  
7,592  
7,326  
7,332  
18  
12  
8  
0  
0  
162,401  
160,810  
158,182  
158,571  
158,585  
153,352  
151,552  
151,552  
151,552  
150,952  
4,304  
4,559  
4,815  
5,287  
5,828  
0  
0  
0  
0  
0  
4,534  
4,433  
1,493  
1,491  
1,491  
0  
0  
0  
0  
0  
210  
266  
323  
241  
314  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
227,367  
238,977  
241,085  
262,003  
254,414  
76,525  
87,239  
88,466  
108,429  
100,259  
36,814  
87,239  
88,466  
108,429  
100,259  
39,712  
0  
0  
0  
0  
150,842  
151,738  
152,619  
153,574  
154,155  
150,842  
151,738  
152,619  
153,574  
154,155  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0