Công ty Cổ phần NTACO (ATA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
161,646  
 
 
 
 
120,705  
 
 
 
 
251  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
120,210  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
245  
 
 
 
 
40,941  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
40,941  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
161,646  
 
 
 
 
464,249  
 
 
 
 
464,249  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
-302,602  
 
 
 
 
-302,602  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0