Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng ASA (ASA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
121,656  
117,623  
135,229  
117,357  
139,629  
49,727  
45,643  
63,146  
45,274  
66,585  
2,678  
3,256  
3,234  
24,113  
3,673  
0  
0  
0  
0  
0  
37,031  
35,074  
44,285  
6,009  
42,829  
9,585  
7,115  
15,554  
15,145  
19,705  
433  
197  
73  
8  
378  
71,929  
71,980  
72,083  
72,083  
73,045  
0  
0  
70,000  
70,000  
70,000  
1,925  
1,976  
2,083  
2,083  
3,009  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
70,000  
70,000  
0  
0  
0  
4  
4  
0  
0  
36  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
121,656  
117,623  
135,229  
117,357  
139,629  
28,307  
24,300  
30,330  
12,795  
35,037  
28,307  
24,300  
30,330  
12,795  
35,037  
0  
0  
0  
0  
0  
93,349  
93,324  
104,899  
104,562  
104,592  
93,349  
93,324  
104,899  
104,562  
104,592  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0