Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,877,969  
1,779,242  
1,575,370  
1,342,682  
1,523,078  
1,611,568  
1,258,874  
1,195,120  
1,059,101  
1,390,794  
155,020  
179,720  
28,372  
110,004  
156,940  
125,231  
26,300  
72,060  
37,414  
14,156  
606,686  
528,578  
607,518  
441,421  
494,409  
674,967  
510,193  
460,824  
446,484  
696,369  
49,663  
14,082  
26,346  
23,779  
28,920  
266,402  
520,368  
380,251  
283,581  
132,284  
73,878  
6,175  
6,121  
4,438  
6,121  
42,187  
42,564  
1,057  
263  
202  
0  
0  
0  
0  
0  
128,060  
459,873  
361,642  
216,769  
63,519  
10,000  
10,340  
10,340  
61,545  
62,219  
12,277  
1,416  
1,092  
567  
224  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,877,969  
1,777,874  
1,575,370  
1,342,682  
1,523,078  
1,408,415  
1,284,562  
1,077,880  
872,468  
1,084,903  
914,234  
1,037,611  
824,442  
749,194  
988,150  
494,181  
246,951  
253,438  
123,274  
96,752  
469,554  
493,312  
497,490  
470,214  
438,175  
469,554  
493,312  
497,490  
470,214  
438,175  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0