Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,162,723  
1,877,969  
1,779,242  
1,575,370  
1,342,682  
1,899,436  
1,611,568  
1,258,874  
1,195,120  
1,059,101  
210,399  
155,020  
179,720  
28,372  
110,004  
176,785  
125,231  
26,300  
72,060  
37,414  
597,552  
606,686  
528,578  
607,518  
441,421  
882,882  
674,967  
510,193  
460,824  
446,484  
31,818  
49,663  
14,082  
26,346  
23,779  
263,287  
266,402  
520,368  
380,251  
283,581  
73,878  
73,878  
6,175  
6,121  
4,438  
52,337  
42,187  
42,564  
1,057  
263  
0  
0  
0  
0  
0  
81,667  
128,060  
459,873  
361,642  
216,769  
10,865  
10,000  
10,340  
10,340  
61,545  
44,539  
12,277  
1,416  
1,092  
567  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,162,723  
1,877,969  
1,777,874  
1,575,370  
1,342,682  
1,704,048  
1,408,415  
1,284,562  
1,077,880  
872,468  
1,314,470  
914,234  
1,037,611  
824,442  
749,194  
389,577  
494,181  
246,951  
253,438  
123,274  
458,675  
469,554  
493,312  
497,490  
470,214  
458,675  
469,554  
493,312  
497,490  
470,214  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0