Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone (AMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,685,226  
2,588,243  
2,733,829  
2,610,916  
2,358,497  
2,096,821  
1,992,655  
2,248,361  
2,043,743  
1,801,149  
16,232  
16,748  
19,746  
29,726  
17,786  
34,450  
8,450  
12,250  
12,250  
12,250  
1,968,236  
1,799,527  
2,034,574  
1,772,758  
1,561,096  
75,593  
153,994  
163,876  
205,048  
177,619  
2,310  
13,936  
17,914  
23,961  
32,398  
588,405  
595,588  
485,468  
567,173  
557,348  
98,535  
98,535  
0  
62,000  
62,000  
239,814  
245,341  
193,424  
192,793  
194,551  
29,088  
29,088  
29,088  
29,088  
29,088  
32,994  
32,148  
69,599  
50,356  
35,950  
90,324  
90,322  
90,323  
90,338  
90,338  
97,651  
100,154  
103,035  
142,597  
145,420  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,685,226  
2,588,243  
2,733,829  
2,610,916  
2,358,497  
749,556  
659,412  
857,740  
794,095  
554,213  
681,954  
592,660  
768,360  
674,532  
399,278  
67,602  
66,752  
89,380  
119,564  
154,935  
1,935,670  
1,928,832  
1,876,090  
1,816,820  
1,804,284  
1,935,670  
1,928,832  
1,876,090  
1,816,820  
1,804,284  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0