Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (AMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,599,282  
2,733,829  
2,610,916  
2,358,497  
2,385,543  
2,099,874  
2,248,361  
2,043,743  
1,801,149  
1,845,205  
16,771  
19,746  
29,726  
17,786  
13,987  
8,450  
12,250  
12,250  
12,250  
7,650  
1,910,679  
2,034,574  
1,772,758  
1,561,096  
1,632,272  
149,960  
163,876  
205,048  
177,619  
155,936  
14,014  
17,914  
23,961  
32,398  
35,360  
499,408  
485,468  
567,173  
557,348  
540,338  
0  
0  
62,000  
62,000  
62,000  
190,026  
193,424  
192,793  
194,551  
189,733  
29,088  
29,088  
29,088  
29,088  
29,088  
89,896  
69,599  
50,356  
35,950  
21,357  
90,322  
90,323  
90,338  
90,338  
90,338  
100,076  
103,035  
142,597  
145,420  
147,822  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,599,282  
2,733,829  
2,610,916  
2,358,497  
2,385,543  
669,630  
857,740  
794,095  
554,213  
590,850  
579,023  
768,360  
674,532  
399,278  
452,945  
90,607  
89,380  
119,564  
154,935  
137,906  
1,929,652  
1,876,090  
1,816,820  
1,804,284  
1,794,693  
1,929,652  
1,876,090  
1,816,820  
1,804,284  
1,794,693  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0