Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng ALV (ALV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
128,450  
152,552  
128,127  
140,527  
151,965  
91,165  
108,623  
107,718  
120,513  
131,247  
3,782  
12,659  
23,957  
14,330  
12,058  
0  
0  
0  
0  
0  
86,051  
69,412  
62,474  
80,039  
93,220  
1,332  
26,223  
20,710  
26,061  
25,921  
0  
329  
577  
84  
48  
37,285  
43,928  
20,408  
20,014  
20,718  
0  
0  
0  
0  
0  
9,698  
16,494  
17,060  
16,535  
17,080  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
117  
117  
117  
111  
24,500  
24,500  
0  
0  
0  
3,086  
2,817  
3,231  
3,362  
3,527  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
128,450  
152,552  
128,127  
140,527  
151,965  
64,053  
85,749  
73,717  
83,919  
98,140  
40,242  
72,976  
71,971  
82,926  
97,287  
23,811  
12,773  
1,745  
993  
853  
64,397  
66,803  
54,410  
56,608  
53,825  
64,397  
66,803  
54,410  
56,608  
53,825  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0