Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO (ALV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
96,689  
128,450  
152,552  
 
 
43,208  
91,165  
108,623  
 
 
311  
3,782  
12,659  
 
 
0  
0  
0  
 
 
41,374  
86,051  
69,412  
 
 
1,493  
1,332  
26,223  
 
 
29  
0  
329  
 
 
53,481  
37,285  
43,928  
 
 
45,000  
0  
0  
 
 
8,481  
9,698  
16,494  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
117  
 
 
0  
24,500  
24,500  
 
 
0  
3,086  
2,817  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
96,689  
128,450  
152,552  
 
 
32,867  
64,053  
85,749  
 
 
32,867  
40,242  
72,976  
 
 
0  
23,811  
12,773  
 
 
63,822  
64,397  
66,803  
 
 
63,822  
64,397  
66,803  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0