Công ty Cổ phần Damsan (ADS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,582,635  
1,633,019  
1,641,107  
1,677,469  
1,719,858  
1,209,589  
1,246,471  
1,170,940  
1,256,924  
1,282,293  
31,853  
20,769  
20,236  
23,529  
31,445  
307,352  
327,786  
253,148  
319,953  
319,953  
614,767  
594,286  
601,187  
561,280  
526,016  
246,482  
291,233  
286,416  
332,771  
384,143  
9,135  
12,396  
9,953  
19,391  
20,736  
373,046  
386,548  
470,167  
420,545  
437,565  
0  
0  
0  
0  
0  
331,557  
345,850  
358,521  
376,749  
391,401  
0  
0  
0  
0  
0  
594  
306  
101  
891  
1,693  
31,575  
31,575  
102,237  
31,575  
31,575  
9,321  
8,817  
9,308  
11,329  
12,896  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,582,635  
1,633,019  
1,641,107  
1,677,469  
1,719,858  
1,177,672  
1,234,298  
1,243,413  
1,224,362  
1,268,416  
1,079,374  
1,111,813  
1,113,090  
1,083,225  
1,126,154  
98,299  
122,485  
130,323  
141,137  
142,262  
404,963  
398,720  
397,694  
453,106  
451,442  
404,963  
398,720  
397,694  
453,106  
451,442  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0