Công ty Cổ phần Damsan (ADS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,677,469  
1,719,858  
1,780,065  
1,703,271  
1,716,609  
1,256,924  
1,282,293  
1,327,806  
1,237,719  
1,231,210  
23,529  
31,445  
30,426  
14,912  
57,859  
319,953  
319,953  
326,341  
358,855  
334,055  
561,280  
526,016  
494,552  
456,954  
476,376  
332,771  
384,143  
451,273  
393,995  
342,666  
19,391  
20,736  
25,213  
13,002  
20,254  
420,545  
437,565  
452,259  
465,552  
485,399  
0  
0  
0  
0  
3,607  
376,749  
391,401  
408,745  
422,887  
436,266  
0  
0  
0  
0  
0  
891  
1,693  
1,406  
220  
3,404  
31,575  
31,575  
31,575  
31,575  
31,575  
11,329  
12,896  
10,533  
10,870  
10,547  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,677,469  
1,719,858  
1,780,065  
1,703,271  
1,716,609  
1,224,362  
1,268,416  
1,328,065  
1,267,979  
1,306,828  
1,083,225  
1,126,154  
1,171,796  
1,112,695  
1,116,041  
141,137  
142,262  
156,269  
155,285  
190,787  
453,106  
451,442  
452,000  
435,291  
409,781  
453,106  
451,442  
452,000  
435,291  
409,781  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0