Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) (ABI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,275,558  
2,139,748  
2,058,887  
1,950,596  
1,892,936  
2,102,068  
1,939,316  
1,860,008  
1,741,372  
1,729,164  
409,861  
210,880  
391,022  
302,620  
372,591  
1,341,204  
1,418,345  
1,162,117  
1,150,617  
1,059,272  
105,265  
79,251  
87,808  
89,611  
103,349  
3,322  
3,461  
2,711  
2,886  
3,038  
162,174  
150,671  
152,594  
139,212  
134,719  
80,243  
76,709  
63,756  
56,425  
56,194  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
173,490  
200,432  
198,879  
209,224  
163,772  
7,055  
7,004  
7,063  
6,930  
6,556  
127,219  
129,359  
130,507  
124,940  
125,724  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
907  
4,130  
0  
35,000  
60,000  
57,000  
69,000  
26,000  
4,216  
4,069  
3,401  
4,224  
5,492  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,275,558  
2,139,748  
2,058,887  
1,950,596  
1,892,936  
1,463,875  
1,390,902  
1,358,358  
1,277,582  
1,192,792  
1,463,875  
1,390,902  
1,358,008  
1,277,582  
1,192,792  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
350  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
811,683  
748,846  
700,529  
673,014  
700,144  
811,683  
748,846  
700,529  
673,014  
700,144  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Tài sản thuê ngoài
 
 
 
 
 
  Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
 
 
 
 
 
  Nợ khó đòi đã xử lý
 
 
 
 
 
  Hợp đồng bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm