Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) (ABI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,679,873  
2,569,469  
2,483,107  
2,374,017  
2,275,558  
2,501,334  
2,375,366  
2,304,874  
2,190,155  
2,102,068  
80,567  
47,694  
76,420  
77,981  
409,861  
1,975,247  
1,939,747  
1,857,747  
1,763,747  
1,341,204  
124,281  
89,860  
103,679  
96,857  
105,265  
2,463  
2,852  
2,709  
2,774  
3,322  
206,163  
192,376  
175,918  
170,211  
162,174  
112,612  
102,836  
88,401  
78,585  
80,243  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
178,539  
194,103  
178,233  
183,862  
173,490  
7,039  
7,015  
7,092  
7,078  
7,055  
129,602  
122,405  
124,127  
126,165  
127,219  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
36,000  
58,500  
43,500  
46,500  
35,000  
5,899  
6,183  
3,515  
4,120  
4,216  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,679,873  
2,569,469  
2,483,107  
2,374,017  
2,275,558  
1,751,188  
1,678,293  
1,626,582  
1,591,305  
1,463,875  
1,751,188  
1,678,293  
1,626,582  
1,591,305  
1,463,875  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
928,685  
891,176  
856,525  
782,712  
811,683  
928,685  
891,176  
856,525  
782,712  
811,683  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Tài sản thuê ngoài
0  
 
 
 
 
  Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
0  
 
 
 
 
  Nợ khó đòi đã xử lý
0  
 
 
 
 
  Hợp đồng bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm
0  
 
 
 
 
0