Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,959,000  
2,023,041  
941,314  
809,968  
657,305  
1,679,137  
1,832,409  
661,567  
584,548  
435,566  
191,774  
773,684  
61,555  
44,766  
41,931  
919,613  
471,401  
78,482  
61,210  
35,575  
371,974  
438,279  
391,097  
382,146  
248,880  
135,792  
111,970  
93,007  
63,950  
74,423  
59,985  
37,076  
37,426  
32,477  
34,757  
279,863  
190,632  
279,747  
225,420  
221,739  
30,334  
29,844  
31,252  
68,298  
69,700  
29,757  
27,680  
19,544  
12,649  
13,025  
0  
0  
0  
0  
0  
160  
190  
115  
115  
115  
71,560  
25,156  
13,886  
20,154  
7,867  
148,052  
107,762  
214,950  
124,203  
131,033  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,959,000  
2,023,041  
941,314  
809,968  
657,305  
373,940  
468,350  
555,205  
479,537  
324,515  
373,940  
468,350  
525,205  
449,537  
294,455  
0  
0  
30,000  
30,000  
30,060  
1,585,060  
1,554,691  
386,110  
330,431  
332,790  
1,585,060  
1,554,691  
386,110  
330,431  
332,790  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0