Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,023,041  
941,314  
809,968  
 
 
1,832,409  
661,567  
584,548  
 
 
773,684  
61,555  
44,766  
 
 
471,401  
78,482  
61,210  
 
 
438,279  
391,097  
382,146  
 
 
111,970  
93,007  
63,950  
 
 
37,076  
37,426  
32,477  
 
 
190,632  
279,747  
225,420  
 
 
29,844  
31,252  
68,298  
 
 
27,680  
19,544  
12,649  
 
 
0  
0  
0  
 
 
190  
115  
115  
 
 
25,156  
13,886  
20,154  
 
 
107,762  
214,950  
124,203  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,023,041  
941,314  
809,968  
 
 
468,350  
555,205  
479,537  
 
 
468,350  
525,205  
449,537  
 
 
0  
30,000  
30,000  
 
 
1,554,691  
386,110  
330,431  
 
 
1,554,691  
386,110  
330,431  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0