Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
991,906  
809,968  
 
 
 
683,982  
584,548  
 
 
 
88,215  
44,766  
 
 
 
77,982  
61,210  
 
 
 
385,773  
382,146  
 
 
 
93,007  
63,950  
 
 
 
39,005  
32,477  
 
 
 
307,924  
225,420  
 
 
 
48,752  
68,298  
 
 
 
19,544  
12,649  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
115  
115  
 
 
 
13,886  
20,154  
 
 
 
225,626  
124,203  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
991,906  
809,968  
 
 
 
602,732  
479,537  
 
 
 
572,732  
449,537  
 
 
 
30,000  
30,000  
 
 
 
389,174  
330,431  
 
 
 
389,174  
330,431  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0