Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội (XPH: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
213,623  
210,442  
210,959  
211,886  
214,636  
68,222  
63,187  
61,806  
60,808  
61,545  
2,846  
6,838  
9,473  
46,160  
45,471  
50,000  
39,000  
37,000  
0  
0  
9,501  
8,915  
8,841  
7,351  
8,183  
3,868  
5,270  
3,220  
3,152  
3,216  
2,008  
3,164  
3,273  
4,145  
4,675  
145,401  
147,255  
149,154  
151,078  
153,091  
0  
0  
0  
0  
0  
73,508  
75,362  
77,261  
79,186  
80,996  
0  
0  
0  
0  
0  
643  
643  
643  
643  
643  
71,250  
71,250  
71,250  
71,250  
71,250  
0  
0  
0  
0  
202  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
213,623  
210,442  
210,959  
211,886  
214,636  
4,152  
4,774  
4,377  
4,044  
4,638  
3,968  
4,714  
4,377  
4,044  
4,638  
184  
61  
0  
0  
0  
209,470  
205,668  
206,583  
207,842  
209,997  
209,470  
205,668  
206,583  
207,842  
209,997  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0