Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội (XPH: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
212,934  
209,073  
211,737  
213,623  
210,442  
72,889  
66,756  
68,130  
68,222  
63,187  
2,023  
1,185  
3,532  
2,846  
6,838  
62,000  
56,000  
54,000  
50,000  
39,000  
2,666  
3,762  
5,592  
9,501  
8,915  
4,496  
4,515  
3,179  
3,868  
5,270  
1,704  
1,294  
1,827  
2,008  
3,164  
140,045  
142,317  
143,607  
145,401  
147,255  
0  
0  
0  
0  
0  
68,152  
69,931  
71,714  
73,508  
75,362  
0  
0  
0  
0  
0  
643  
643  
643  
643  
643  
71,250  
71,250  
71,250  
71,250  
71,250  
0  
494  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
212,934  
209,073  
211,737  
213,623  
210,442  
2,341  
3,334  
3,119  
4,152  
4,774  
2,341  
3,334  
3,119  
3,968  
4,714  
0  
0  
0  
184  
61  
210,593  
205,740  
208,618  
209,470  
205,668  
210,593  
205,740  
208,618  
209,470  
205,668  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0