Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội (XPH: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
211,737  
213,623  
210,442  
210,959  
211,886  
68,130  
68,222  
63,187  
61,806  
60,808  
3,532  
2,846  
6,838  
9,473  
46,160  
54,000  
50,000  
39,000  
37,000  
0  
5,592  
9,501  
8,915  
8,841  
7,351  
3,179  
3,868  
5,270  
3,220  
3,152  
1,827  
2,008  
3,164  
3,273  
4,145  
143,607  
145,401  
147,255  
149,154  
151,078  
0  
0  
0  
0  
0  
71,714  
73,508  
75,362  
77,261  
79,186  
0  
0  
0  
0  
0  
643  
643  
643  
643  
643  
71,250  
71,250  
71,250  
71,250  
71,250  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
211,737  
213,623  
210,442  
210,959  
211,886  
3,119  
4,152  
4,774  
4,377  
4,044  
3,119  
3,968  
4,714  
4,377  
4,044  
0  
184  
61  
0  
0  
208,618  
209,470  
205,668  
206,583  
207,842  
208,618  
209,470  
205,668  
206,583  
207,842  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0