Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội (XPH: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
210,959  
220,931  
 
 
 
61,806  
65,436  
 
 
 
9,473  
45,726  
 
 
 
37,000  
0  
 
 
 
8,841  
11,793  
 
 
 
3,220  
6,743  
 
 
 
3,273  
1,174  
 
 
 
149,154  
155,495  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
77,261  
83,229  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
643  
627  
 
 
 
71,250  
71,250  
 
 
 
0  
389  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
210,959  
220,931  
 
 
 
4,377  
9,206  
 
 
 
4,377  
9,206  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
206,583  
211,725  
 
 
 
206,583  
211,725  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0