Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội (XPH: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
206,275  
206,623  
210,309  
211,831  
212,934  
72,119  
71,003  
73,722  
73,486  
72,889  
4,386  
901  
2,110  
1,912  
2,023  
56,000  
61,000  
62,000  
63,000  
62,000  
5,726  
3,753  
3,328  
2,517  
2,666  
4,522  
4,012  
4,529  
4,537  
4,496  
1,485  
1,338  
1,755  
1,520  
1,704  
134,157  
135,619  
136,587  
138,345  
140,045  
0  
0  
0  
0  
0  
61,739  
63,291  
64,689  
66,447  
68,152  
0  
0  
0  
0  
0  
648  
648  
648  
648  
643  
71,250  
71,250  
71,250  
71,250  
71,250  
520  
431  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
206,275  
206,623  
210,309  
211,831  
212,934  
4,014  
2,112  
3,200  
2,227  
2,341  
4,014  
2,112  
3,200  
2,227  
2,341  
0  
0  
0  
0  
0  
202,261  
204,511  
207,109  
209,604  
210,593  
202,261  
204,511  
207,109  
209,604  
210,593  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0