Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội (XPH: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
206,623  
210,309  
211,831  
212,934  
209,073  
71,003  
73,722  
73,486  
72,889  
66,756  
901  
2,110  
1,912  
2,023  
1,185  
61,000  
62,000  
63,000  
62,000  
56,000  
3,753  
3,328  
2,517  
2,666  
3,762  
4,012  
4,529  
4,537  
4,496  
4,515  
1,338  
1,755  
1,520  
1,704  
1,294  
135,619  
136,587  
138,345  
140,045  
142,317  
0  
0  
0  
0  
0  
63,291  
64,689  
66,447  
68,152  
69,931  
0  
0  
0  
0  
0  
648  
648  
648  
643  
643  
71,250  
71,250  
71,250  
71,250  
71,250  
431  
0  
0  
0  
494  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
206,623  
210,309  
211,831  
212,934  
209,073  
2,112  
3,200  
2,227  
2,341  
3,334  
2,112  
3,200  
2,227  
2,341  
3,334  
0  
0  
0  
0  
0  
204,511  
207,109  
209,604  
210,593  
205,740  
204,511  
207,109  
209,604  
210,593  
205,740  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0