Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội (XPH: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
210,309  
211,831  
212,934  
209,073  
211,737  
73,722  
73,486  
72,889  
66,756  
68,130  
2,110  
1,912  
2,023  
1,185  
3,532  
62,000  
63,000  
62,000  
56,000  
54,000  
3,328  
2,517  
2,666  
3,762  
5,592  
4,529  
4,537  
4,496  
4,515  
3,179  
1,755  
1,520  
1,704  
1,294  
1,827  
136,587  
138,345  
140,045  
142,317  
143,607  
0  
0  
0  
0  
0  
64,689  
66,447  
68,152  
69,931  
71,714  
0  
0  
0  
0  
0  
648  
648  
643  
643  
643  
71,250  
71,250  
71,250  
71,250  
71,250  
0  
0  
0  
494  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
210,309  
211,831  
212,934  
209,073  
211,737  
3,200  
2,227  
2,341  
3,334  
3,119  
3,200  
2,227  
2,341  
3,334  
3,119  
0  
0  
0  
0  
0  
207,109  
209,604  
210,593  
205,740  
208,618  
207,109  
209,604  
210,593  
205,740  
208,618  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0