Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội (XPH: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
213,623  
210,442  
210,959  
 
 
68,222  
63,187  
61,806  
 
 
2,846  
6,838  
9,473  
 
 
50,000  
39,000  
37,000  
 
 
9,501  
8,915  
8,841  
 
 
3,868  
5,270  
3,220  
 
 
2,008  
3,164  
3,273  
 
 
145,401  
147,255  
149,154  
 
 
0  
0  
0  
 
 
73,508  
75,362  
77,261  
 
 
0  
0  
0  
 
 
643  
643  
643  
 
 
71,250  
71,250  
71,250  
 
 
0  
0  
0  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
213,623  
210,442  
210,959  
 
 
4,152  
4,774  
4,377  
 
 
3,968  
4,714  
4,377  
 
 
184  
61  
0  
 
 
209,470  
205,668  
206,583  
 
 
209,470  
205,668  
206,583  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0