Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội (XPH: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
202,919  
206,275  
206,623  
210,309  
211,831  
70,300  
72,119  
71,003  
73,722  
73,486  
593  
4,386  
901  
2,110  
1,912  
43,000  
56,000  
61,000  
62,000  
63,000  
19,781  
5,726  
3,753  
3,328  
2,517  
5,440  
4,522  
4,012  
4,529  
4,537  
1,486  
1,485  
1,338  
1,755  
1,520  
132,619  
134,157  
135,619  
136,587  
138,345  
0  
0  
0  
0  
0  
60,191  
61,739  
63,291  
64,689  
66,447  
0  
0  
0  
0  
0  
648  
648  
648  
648  
648  
71,250  
71,250  
71,250  
71,250  
71,250  
531  
520  
431  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
202,919  
206,275  
206,623  
210,309  
211,831  
3,660  
4,014  
2,112  
3,200  
2,227  
3,660  
4,014  
2,112  
3,200  
2,227  
0  
0  
0  
0  
0  
199,259  
202,261  
204,511  
207,109  
209,604  
199,259  
202,261  
204,511  
207,109  
209,604  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0