Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (XMD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
129,409  
 
 
 
 
99,596  
 
 
 
 
1,754  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
56,884  
 
 
 
 
40,957  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
29,813  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
24,915  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
2,365  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
2,533  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
129,409  
 
 
 
 
77,904  
 
 
 
 
77,504  
 
 
 
 
400  
 
 
 
 
51,505  
 
 
 
 
51,505  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0