Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (XMD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
129,409  
155,005  
180,390  
188,878  
202,803  
99,596  
120,710  
146,005  
153,142  
169,839  
1,754  
1,215  
5,595  
905  
607  
0  
0  
0  
0  
0  
56,884  
88,491  
116,073  
118,879  
121,964  
40,957  
30,526  
23,861  
33,326  
47,236  
0  
478  
477  
33  
32  
29,813  
34,294  
34,385  
35,736  
32,964  
0  
0  
0  
0  
0  
24,915  
23,676  
25,141  
22,808  
24,206  
0  
0  
0  
0  
0  
2,365  
7,877  
6,976  
11,073  
6,933  
0  
0  
0  
0  
0  
2,533  
2,741  
2,268  
1,855  
1,825  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
129,409  
155,005  
180,390  
188,878  
202,803  
77,904  
104,786  
130,788  
140,078  
155,057  
77,504  
102,120  
128,499  
137,999  
154,515  
400  
2,666  
2,288  
2,078  
542  
51,505  
50,218  
49,602  
48,801  
47,747  
51,505  
50,218  
49,602  
48,801  
47,747  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0