Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (XHC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
340,289  
350,615  
339,761  
383,322  
374,409  
226,219  
239,787  
228,343  
270,115  
208,111  
35,194  
54,113  
85,830  
121,797  
80,050  
10,000  
10,000  
0  
0  
0  
96,996  
85,226  
66,332  
74,342  
59,339  
83,393  
89,439  
74,920  
72,563  
68,004  
637  
1,009  
1,261  
1,413  
718  
114,070  
110,828  
111,418  
113,207  
166,298  
0  
0  
4,101  
3,806  
58,526  
89,407  
89,298  
90,526  
93,085  
88,768  
0  
0  
0  
0  
0  
1,438  
200  
0  
0  
299  
16,337  
16,337  
12,531  
12,531  
15,831  
6,889  
4,994  
4,260  
3,785  
2,873  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
340,289  
350,615  
339,761  
383,322  
374,409  
75,148  
123,273  
112,853  
109,169  
95,464  
75,148  
123,273  
112,853  
109,169  
95,464  
0  
0  
0  
0  
0  
265,141  
227,342  
226,908  
274,153  
278,945  
265,141  
227,342  
226,908  
274,153  
278,945  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0