Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (XHC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
385,887  
340,289  
350,615  
339,761  
383,322  
255,287  
226,219  
239,787  
228,343  
270,115  
36,791  
35,194  
54,113  
85,830  
121,797  
10,000  
10,000  
10,000  
0  
0  
113,799  
96,996  
85,226  
66,332  
74,342  
93,737  
83,393  
89,439  
74,920  
72,563  
960  
637  
1,009  
1,261  
1,413  
130,601  
114,070  
110,828  
111,418  
113,207  
0  
0  
0  
4,101  
3,806  
105,647  
89,407  
89,298  
90,526  
93,085  
0  
0  
0  
0  
0  
90  
1,438  
200  
0  
0  
16,337  
16,337  
16,337  
12,531  
12,531  
8,526  
6,889  
4,994  
4,260  
3,785  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
385,887  
340,289  
350,615  
339,761  
383,322  
158,070  
75,148  
123,273  
112,853  
109,169  
158,070  
75,148  
123,273  
112,853  
109,169  
0  
0  
0  
0  
0  
227,817  
265,141  
227,342  
226,908  
274,153  
227,817  
265,141  
227,342  
226,908  
274,153  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0