Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (XHC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
350,417  
339,761  
383,322  
374,409  
327,302  
239,588  
228,343  
270,115  
208,111  
156,079  
64,094  
85,830  
121,797  
80,050  
16,222  
0  
0  
0  
0  
15,000  
85,046  
66,332  
74,342  
59,339  
57,615  
89,441  
74,920  
72,563  
68,004  
66,597  
1,008  
1,261  
1,413  
718  
646  
110,828  
111,418  
113,207  
166,298  
171,223  
3,806  
4,101  
3,806  
58,526  
58,579  
89,298  
90,526  
93,085  
88,768  
93,516  
0  
0  
0  
0  
0  
200  
0  
0  
299  
0  
12,531  
12,531  
12,531  
15,831  
15,831  
4,994  
4,260  
3,785  
2,873  
3,296  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
350,417  
339,761  
383,322  
374,409  
327,302  
121,817  
112,853  
109,169  
95,464  
114,431  
118,519  
112,853  
109,169  
95,464  
68,098  
3,297  
0  
0  
0  
46,333  
228,600  
226,908  
274,153  
278,945  
212,871  
228,600  
226,908  
274,153  
278,945  
212,871  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0