Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (XHC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
350,615  
339,761  
383,322  
374,409  
327,302  
239,787  
228,343  
270,115  
208,111  
156,079  
54,113  
85,830  
121,797  
80,050  
16,222  
10,000  
0  
0  
0  
15,000  
85,226  
66,332  
74,342  
59,339  
57,615  
89,439  
74,920  
72,563  
68,004  
66,597  
1,009  
1,261  
1,413  
718  
646  
110,828  
111,418  
113,207  
166,298  
171,223  
0  
4,101  
3,806  
58,526  
58,579  
89,298  
90,526  
93,085  
88,768  
93,516  
0  
0  
0  
0  
0  
200  
0  
0  
299  
0  
16,337  
12,531  
12,531  
15,831  
15,831  
4,994  
4,260  
3,785  
2,873  
3,296  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
350,615  
339,761  
383,322  
374,409  
327,302  
123,273  
112,853  
109,169  
95,464  
114,431  
123,273  
112,853  
109,169  
95,464  
68,098  
0  
0  
0  
0  
46,333  
227,342  
226,908  
274,153  
278,945  
212,871  
227,342  
226,908  
274,153  
278,945  
212,871  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0