Công ty cổ phần Thành An 77 (X77: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
216,454  
 
 
 
 
71,478  
 
 
 
 
471  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
63,564  
 
 
 
 
6,151  
 
 
 
 
1,292  
 
 
 
 
144,977  
 
 
 
 
1,861  
 
 
 
 
66,294  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
76,821  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
216,454  
 
 
 
 
227,366  
 
 
 
 
121,744  
 
 
 
 
105,622  
 
 
 
 
-10,912  
 
 
 
 
-10,912  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0