Công ty cổ phần X20 (X20: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
706,443  
701,000  
748,352  
858,695  
743,230  
454,918  
446,044  
490,062  
597,067  
505,477  
53,176  
61,408  
105,727  
75,506  
24,301  
0  
0  
0  
0  
0  
189,589  
178,637  
155,785  
252,936  
204,730  
204,518  
199,704  
223,509  
268,045  
274,933  
7,634  
6,295  
5,041  
579  
1,512  
251,525  
254,956  
258,290  
261,629  
237,753  
0  
966  
0  
0  
0  
224,485  
226,742  
229,639  
214,422  
194,882  
0  
0  
0  
0  
0  
21,797  
21,566  
22,480  
40,171  
36,021  
1,659  
1,659  
1,659  
1,659  
1,659  
3,584  
4,023  
4,512  
5,377  
5,191  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
706,443  
701,000  
748,352  
858,695  
743,230  
462,927  
458,501  
492,559  
595,448  
482,602  
461,929  
457,503  
491,561  
594,450  
481,802  
998  
998  
998  
998  
800  
243,517  
242,500  
255,793  
263,247  
260,628  
243,517  
242,500  
255,793  
263,247  
260,628  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0