Công ty cổ phần X20 (X20: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
701,000  
748,352  
858,695  
743,230  
762,118  
446,044  
490,062  
597,067  
505,477  
532,666  
61,408  
105,727  
75,506  
24,301  
56,889  
0  
0  
0  
0  
0  
178,637  
155,785  
252,936  
204,730  
167,597  
199,704  
223,509  
268,045  
274,933  
302,088  
6,295  
5,041  
579  
1,512  
6,093  
254,956  
258,290  
261,629  
237,753  
229,452  
966  
0  
0  
0  
0  
226,742  
229,639  
214,422  
194,882  
194,789  
0  
0  
0  
0  
0  
21,566  
22,480  
40,171  
36,021  
27,635  
1,659  
1,659  
1,659  
1,659  
1,659  
4,023  
4,512  
5,377  
5,191  
5,369  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
701,000  
748,352  
858,695  
743,230  
762,118  
458,501  
492,559  
595,448  
482,602  
512,679  
457,503  
491,561  
594,450  
481,802  
511,879  
998  
998  
998  
800  
800  
242,500  
255,793  
263,247  
260,628  
249,439  
242,500  
255,793  
263,247  
260,628  
249,439  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0