Công ty Cổ phần Xi măng X18 (X18: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
684,191  
695,993  
689,405  
702,596  
705,354  
64,294  
70,816  
56,841  
60,969  
54,167  
147  
152  
887  
1,681  
450  
0  
0  
0  
0  
0  
11,802  
18,896  
11,196  
10,871  
13,920  
39,363  
40,079  
32,254  
35,341  
36,188  
12,982  
11,689  
12,504  
13,076  
3,609  
619,897  
625,177  
632,564  
641,627  
651,187  
320  
320  
320  
320  
320  
613,354  
622,884  
630,182  
639,165  
648,606  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,223  
1,973  
2,061  
2,141  
2,260  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
684,191  
695,993  
689,405  
702,596  
705,354  
829,407  
821,418  
796,337  
784,422  
758,760  
397,435  
374,875  
348,793  
383,069  
302,888  
431,972  
446,544  
447,544  
401,354  
455,873  
-145,216  
-125,425  
-106,932  
-81,826  
-53,406  
-145,216  
-125,425  
-106,932  
-81,826  
-53,406  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0