Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh (WTN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
168,134  
 
 
 
 
18,119  
 
 
 
 
1,043  
 
 
 
 
6,800  
 
 
 
 
6,259  
 
 
 
 
3,071  
 
 
 
 
945  
 
 
 
 
150,015  
 
 
 
 
-109  
 
 
 
 
141,416  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,996  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
6,712  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
168,134  
 
 
 
 
62,043  
 
 
 
 
10,673  
 
 
 
 
51,370  
 
 
 
 
106,090  
 
 
 
 
106,090  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0