Công ty Cổ phần Vân tải thủy - Vinacomin (WTC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
96,826  
 
 
 
 
52,361  
 
 
 
 
945  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
35,058  
 
 
 
 
10,800  
 
 
 
 
5,558  
 
 
 
 
44,465  
 
 
 
 
17  
 
 
 
 
40,349  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
4,099  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
96,826  
 
 
 
 
110,139  
 
 
 
 
110,139  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
-13,314  
 
 
 
 
-13,314  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0