Công ty Cổ phần Vân tải thủy - Vinacomin (WTC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
418,380  
 
 
 
 
20,313  
 
 
 
 
410  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
6,898  
 
 
 
 
10,058  
 
 
 
 
2,946  
 
 
 
 
398,067  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
393,598  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
4,469  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
418,380  
 
 
 
 
444,829  
 
 
 
 
67,398  
 
 
 
 
377,431  
 
 
 
 
-26,449  
 
 
 
 
-26,449  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0