Công ty Cổ phần Chứng khoán phố Wall (WSS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
591,919  
579,109  
554,950  
546,719  
535,479  
517,050  
504,316  
479,944  
471,502  
474,104  
506,657  
493,006  
468,295  
459,643  
462,492  
10,393  
11,310  
11,649  
11,859  
11,612  
74,868  
74,793  
75,006  
75,217  
61,375  
58,000  
58,000  
58,000  
58,000  
0  
669  
744  
823  
901  
945  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
14,000  
14,000  
14,000  
14,000  
0  
16,199  
16,048  
16,183  
16,316  
60,430  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
591,919  
579,109  
554,950  
546,719  
535,479  
46,449  
36,363  
13,159  
9,884  
4,008  
46,449  
36,363  
13,159  
9,884  
4,008  
0  
0  
0  
0  
0  
545,469  
542,746  
541,792  
536,835  
531,471  
545,469  
542,746  
541,792  
536,835  
531,471  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0