Công ty Cổ phần Chứng khoán phố Wall (WSS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
546,719  
535,479  
552,313  
549,732  
563,577  
471,502  
474,104  
490,991  
488,072  
545,858  
 
462,492  
481,871  
477,804  
500,840  
75,217  
61,375  
61,322  
61,661  
17,719  
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
546,719  
535,479  
552,313  
549,732  
563,577  
9,884  
4,008  
3,909  
5,753  
24,684  
9,884  
4,008  
3,819  
5,663  
24,684  
0  
0  
90  
90  
0  
536,835  
531,471  
548,404  
543,980  
538,893  
536,835  
531,471  
548,404  
543,980  
538,893  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
 
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
 
0  
0  
0  
0