Công ty Cổ phần Chứng khoán phố Wall (WSS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
546,719  
535,479  
552,313  
549,732  
563,577  
471,502  
474,104  
490,991  
488,072  
545,858  
69,145  
67,336  
47,982  
47,310  
923  
283,148  
285,460  
276,605  
406,331  
0  
107,350  
109,697  
157,283  
24,163  
499,917  
0  
0  
0  
0  
0  
11,859  
11,612  
9,120  
10,267  
45,017  
75,217  
61,375  
61,322  
61,661  
17,719  
44,000  
0  
0  
0  
0  
901  
945  
954  
1,155  
1,363  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
14,000  
0  
0  
0  
0  
16,316  
60,430  
60,368  
60,506  
16,356  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
546,719  
535,479  
552,313  
549,732  
563,577  
9,884  
4,008  
3,909  
5,753  
24,684  
9,884  
4,008  
3,819  
5,663  
24,684  
0  
0  
90  
90  
0  
536,835  
531,471  
548,404  
543,980  
538,893  
536,835  
531,471  
548,404  
543,980  
538,893  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0