Công ty Cổ phần Chứng khoán phố Wall (WSS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
575,542  
581,332  
556,594  
591,919  
579,109  
539,225  
544,974  
525,890  
517,050  
504,316  
526,196  
531,925  
513,094  
506,657  
493,006  
13,029  
13,048  
12,796  
10,393  
11,310  
36,317  
36,359  
30,704  
74,868  
74,793  
19,750  
19,750  
14,000  
58,000  
58,000  
601  
550  
594  
669  
744  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
15,965  
16,059  
16,110  
16,199  
16,048  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
575,542  
581,332  
556,594  
591,919  
579,109  
61,619  
54,026  
13,608  
46,449  
36,363  
61,559  
54,026  
13,548  
46,449  
36,363  
60  
0  
60  
0  
0  
513,923  
527,307  
542,986  
545,469  
542,746  
513,923  
527,307  
542,986  
545,469  
542,746  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0