Công ty Cổ phần Chứng khoán phố Wall (WSS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
549,732  
563,577  
545,124  
545,607  
549,845  
488,072  
545,858  
424,196  
424,731  
428,427  
47,310  
923  
57,486  
38,697  
53,917  
406,331  
0  
266,667  
338,594  
355,706  
24,163  
499,917  
43,982  
34,789  
6,190  
0  
0  
0  
0  
0  
10,267  
45,017  
56,061  
12,651  
12,615  
61,661  
17,719  
120,928  
120,876  
121,417  
0  
0  
0  
0  
0  
1,155  
1,363  
1,425  
1,642  
1,873  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
102,753  
102,753  
102,753  
60,506  
16,356  
16,750  
16,482  
16,792  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
549,732  
563,577  
545,124  
545,607  
549,845  
5,753  
24,684  
18,120  
25,092  
21,486  
5,663  
24,684  
18,030  
25,002  
21,396  
90  
0  
90  
90  
90  
543,980  
538,893  
527,003  
520,515  
528,359  
543,980  
538,893  
527,003  
520,515  
528,359  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0