Công ty Cổ phần Chứng khoán phố Wall (WSS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
581,332  
556,594  
591,919  
579,109  
554,950  
544,974  
525,890  
517,050  
504,316  
479,944  
531,925  
513,094  
506,657  
493,006  
468,295  
13,048  
12,796  
10,393  
11,310  
11,649  
36,359  
30,704  
74,868  
74,793  
75,006  
19,750  
14,000  
58,000  
58,000  
58,000  
550  
594  
669  
744  
823  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
16,059  
16,110  
16,199  
16,048  
16,183  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
581,332  
556,594  
591,919  
579,109  
554,950  
54,026  
13,608  
46,449  
36,363  
13,159  
54,026  
13,548  
46,449  
36,363  
13,159  
0  
60  
0  
0  
0  
527,307  
542,986  
545,469  
542,746  
541,792  
527,307  
542,986  
545,469  
542,746  
541,792  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0