Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
823,009  
849,708  
830,332  
822,511  
868,717  
121,612  
134,157  
97,447  
76,150  
110,033  
13,788  
19,237  
1,241  
728  
2,056  
0  
0  
0  
0  
0  
20,830  
38,992  
15,599  
16,470  
25,810  
85,892  
75,313  
78,859  
58,338  
79,835  
1,102  
616  
1,749  
614  
2,332  
701,397  
715,551  
732,885  
746,361  
758,684  
3  
3  
3  
3  
3  
628,714  
641,354  
656,216  
670,259  
678,787  
0  
0  
0  
0  
0  
245  
73  
69  
340  
934  
55,209  
57,107  
58,438  
55,854  
54,995  
17,227  
17,014  
18,158  
19,904  
23,965  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
823,009  
849,708  
830,332  
822,511  
868,717  
278,779  
299,364  
257,812  
280,423  
326,002  
274,352  
294,788  
253,221  
276,445  
325,790  
4,427  
4,576  
4,591  
3,978  
212  
544,230  
550,344  
572,520  
542,088  
542,715  
544,230  
550,344  
572,520  
542,088  
542,715  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0