Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
873,985  
884,640  
921,525  
1,040,786  
1,050,876  
100,347  
93,146  
116,511  
233,966  
232,880  
1,212  
776  
18,859  
1,152  
1,122  
0  
0  
0  
0  
0  
18,488  
25,183  
30,700  
147,872  
151,264  
78,817  
65,157  
66,407  
81,770  
77,321  
1,831  
2,030  
545  
3,171  
3,174  
773,638  
791,494  
805,014  
806,819  
817,996  
3  
3  
3  
3  
3  
692,685  
708,032  
721,833  
703,815  
730,346  
0  
0  
0  
0  
0  
768  
550  
1,715  
23,620  
4,745  
53,565  
55,561  
52,094  
47,851  
50,674  
26,617  
27,348  
29,369  
31,531  
32,228  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
873,985  
884,640  
921,525  
1,040,786  
1,050,876  
356,574  
355,813  
427,586  
552,152  
593,880  
346,340  
345,579  
367,352  
371,918  
405,646  
10,234  
10,234  
60,234  
180,234  
188,234  
517,411  
528,827  
493,939  
488,634  
456,996  
517,411  
528,827  
493,939  
488,634  
456,996  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0