Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
813,659  
832,870  
823,009  
849,708  
830,332  
132,706  
140,760  
121,612  
134,157  
97,447  
19,462  
23,672  
13,788  
19,237  
1,241  
0  
0  
0  
0  
0  
38,831  
42,442  
20,830  
38,992  
15,599  
72,707  
73,373  
85,892  
75,313  
78,859  
1,705  
1,274  
1,102  
616  
1,749  
680,953  
692,110  
701,397  
715,551  
732,885  
3  
3  
3  
3  
3  
600,403  
617,081  
628,714  
641,354  
656,216  
0  
0  
0  
0  
0  
3,545  
0  
245  
73  
69  
55,965  
54,775  
55,209  
57,107  
58,438  
21,037  
20,250  
17,227  
17,014  
18,158  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
813,659  
832,870  
823,009  
849,708  
830,332  
255,133  
303,538  
278,779  
299,364  
257,812  
248,145  
296,355  
274,352  
294,788  
253,221  
6,988  
7,183  
4,427  
4,576  
4,591  
558,527  
529,332  
544,230  
550,344  
572,520  
558,527  
529,332  
544,230  
550,344  
572,520  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0