Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
921,525  
1,040,786  
1,050,876  
1,082,459  
1,117,817  
116,511  
233,966  
232,880  
245,328  
264,639  
18,859  
1,152  
1,122  
17,930  
1,303  
0  
0  
0  
0  
0  
30,700  
147,872  
151,264  
152,154  
201,198  
66,407  
81,770  
77,321  
70,462  
61,519  
545  
3,171  
3,174  
4,781  
619  
805,014  
806,819  
817,996  
837,131  
853,178  
3  
3  
3  
3  
3  
721,833  
703,815  
730,346  
746,249  
761,289  
0  
0  
0  
0  
0  
1,715  
23,620  
4,745  
3,172  
255  
52,094  
47,851  
50,674  
54,607  
52,736  
29,369  
31,531  
32,228  
33,100  
38,895  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
921,525  
1,040,786  
1,050,876  
1,082,459  
1,117,817  
427,586  
552,152  
593,880  
646,309  
657,854  
367,352  
371,918  
405,646  
400,575  
412,120  
60,234  
180,234  
188,234  
245,734  
245,734  
493,939  
488,634  
456,996  
436,150  
459,963  
493,939  
488,634  
456,996  
436,150  
459,963  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0