Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
884,640  
921,525  
1,040,786  
1,050,876  
1,082,459  
93,146  
116,511  
233,966  
232,880  
245,328  
776  
18,859  
1,152  
1,122  
17,930  
0  
0  
0  
0  
0  
25,183  
30,700  
147,872  
151,264  
152,154  
65,157  
66,407  
81,770  
77,321  
70,462  
2,030  
545  
3,171  
3,174  
4,781  
791,494  
805,014  
806,819  
817,996  
837,131  
3  
3  
3  
3  
3  
708,032  
721,833  
703,815  
730,346  
746,249  
0  
0  
0  
0  
0  
550  
1,715  
23,620  
4,745  
3,172  
55,561  
52,094  
47,851  
50,674  
54,607  
27,348  
29,369  
31,531  
32,228  
33,100  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
884,640  
921,525  
1,040,786  
1,050,876  
1,082,459  
355,813  
427,586  
552,152  
593,880  
646,309  
345,579  
367,352  
371,918  
405,646  
400,575  
10,234  
60,234  
180,234  
188,234  
245,734  
528,827  
493,939  
488,634  
456,996  
436,150  
528,827  
493,939  
488,634  
456,996  
436,150  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0