Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
868,717  
873,985  
884,640  
921,525  
1,040,786  
110,033  
100,347  
93,146  
116,511  
233,966  
2,056  
1,212  
776  
18,859  
1,152  
0  
0  
0  
0  
0  
25,810  
18,488  
25,183  
30,700  
147,872  
79,835  
78,817  
65,157  
66,407  
81,770  
2,332  
1,831  
2,030  
545  
3,171  
758,684  
773,638  
791,494  
805,014  
806,819  
3  
3  
3  
3  
3  
678,787  
692,685  
708,032  
721,833  
703,815  
0  
0  
0  
0  
0  
934  
768  
550  
1,715  
23,620  
54,995  
53,565  
55,561  
52,094  
47,851  
23,965  
26,617  
27,348  
29,369  
31,531  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
868,717  
873,985  
884,640  
921,525  
1,040,786  
326,002  
356,574  
355,813  
427,586  
552,152  
325,790  
346,340  
345,579  
367,352  
371,918  
212  
10,234  
10,234  
60,234  
180,234  
542,715  
517,411  
528,827  
493,939  
488,634  
542,715  
517,411  
528,827  
493,939  
488,634  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0