Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,050,876  
1,082,459  
1,117,817  
1,029,662  
1,060,404  
232,880  
245,328  
264,639  
151,501  
160,893  
1,122  
17,930  
1,303  
14,557  
16,175  
0  
0  
0  
0  
0  
151,264  
152,154  
201,198  
52,923  
62,139  
77,321  
70,462  
61,519  
80,691  
80,950  
3,174  
4,781  
619  
3,330  
1,630  
817,996  
837,131  
853,178  
878,161  
899,511  
3  
3  
3  
3  
3  
730,346  
746,249  
761,289  
785,703  
797,196  
0  
0  
0  
0  
0  
4,745  
3,172  
255  
1,394  
6,246  
50,674  
54,607  
52,736  
57,986  
57,296  
32,228  
33,100  
38,895  
33,076  
38,771  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,050,876  
1,082,459  
1,117,817  
1,029,662  
1,060,404  
593,880  
646,309  
657,854  
582,258  
632,517  
405,646  
400,575  
412,120  
308,494  
358,775  
188,234  
245,734  
245,734  
273,764  
273,742  
456,996  
436,150  
459,963  
447,404  
427,887  
456,996  
436,150  
459,963  
447,404  
427,887  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0