Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,040,786  
1,050,876  
1,082,459  
1,117,817  
1,029,662  
233,966  
232,880  
245,328  
264,639  
151,501  
1,152  
1,122  
17,930  
1,303  
14,557  
0  
0  
0  
0  
0  
147,872  
151,264  
152,154  
201,198  
52,923  
81,770  
77,321  
70,462  
61,519  
80,691  
3,171  
3,174  
4,781  
619  
3,330  
806,819  
817,996  
837,131  
853,178  
878,161  
3  
3  
3  
3  
3  
703,815  
730,346  
746,249  
761,289  
785,703  
0  
0  
0  
0  
0  
23,620  
4,745  
3,172  
255  
1,394  
47,851  
50,674  
54,607  
52,736  
57,986  
31,531  
32,228  
33,100  
38,895  
33,076  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,040,786  
1,050,876  
1,082,459  
1,117,817  
1,029,662  
552,152  
593,880  
646,309  
657,854  
582,258  
371,918  
405,646  
400,575  
412,120  
308,494  
180,234  
188,234  
245,734  
245,734  
273,764  
488,634  
456,996  
436,150  
459,963  
447,404  
488,634  
456,996  
436,150  
459,963  
447,404  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0