Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
830,332  
822,511  
868,717  
873,985  
884,640  
97,447  
76,150  
110,033  
100,347  
93,146  
1,241  
728  
2,056  
1,212  
776  
0  
0  
0  
0  
0  
15,599  
16,470  
25,810  
18,488  
25,183  
78,859  
58,338  
79,835  
78,817  
65,157  
1,749  
614  
2,332  
1,831  
2,030  
732,885  
746,361  
758,684  
773,638  
791,494  
3  
3  
3  
3  
3  
656,216  
670,259  
678,787  
692,685  
708,032  
0  
0  
0  
0  
0  
69  
340  
934  
768  
550  
58,438  
55,854  
54,995  
53,565  
55,561  
18,158  
19,904  
23,965  
26,617  
27,348  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
830,332  
822,511  
868,717  
873,985  
884,640  
257,812  
280,423  
326,002  
356,574  
355,813  
253,221  
276,445  
325,790  
346,340  
345,579  
4,591  
3,978  
212  
10,234  
10,234  
572,520  
542,088  
542,715  
517,411  
528,827  
572,520  
542,088  
542,715  
517,411  
528,827  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0