Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
849,708  
830,332  
822,511  
868,717  
873,985  
134,157  
97,447  
76,150  
110,033  
100,347  
19,237  
1,241  
728  
2,056  
1,212  
0  
0  
0  
0  
0  
38,992  
15,599  
16,470  
25,810  
18,488  
75,313  
78,859  
58,338  
79,835  
78,817  
616  
1,749  
614  
2,332  
1,831  
715,551  
732,885  
746,361  
758,684  
773,638  
3  
3  
3  
3  
3  
641,354  
656,216  
670,259  
678,787  
692,685  
0  
0  
0  
0  
0  
73  
69  
340  
934  
768  
57,107  
58,438  
55,854  
54,995  
53,565  
17,014  
18,158  
19,904  
23,965  
26,617  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
849,708  
830,332  
822,511  
868,717  
873,985  
299,364  
257,812  
280,423  
326,002  
356,574  
294,788  
253,221  
276,445  
325,790  
346,340  
4,576  
4,591  
3,978  
212  
10,234  
550,344  
572,520  
542,088  
542,715  
517,411  
550,344  
572,520  
542,088  
542,715  
517,411  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0