Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây (WCS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
269,615  
248,312  
236,818  
234,940  
219,525  
251,092  
228,986  
216,687  
216,616  
200,631  
104,540  
165,985  
122,984  
24,961  
33,699  
101,500  
20,000  
53,000  
153,000  
128,000  
44,907  
42,951  
40,627  
36,408  
38,727  
56  
50  
62  
45  
71  
89  
0  
13  
2,201  
134  
18,523  
19,326  
20,131  
18,324  
18,894  
0  
0  
0  
0  
0  
15,858  
16,629  
17,672  
16,392  
17,122  
0  
0  
0  
0  
0  
2,478  
2,471  
2,440  
1,911  
1,748  
0  
0  
0  
0  
0  
187  
226  
18  
21  
23  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
269,615  
248,312  
236,818  
234,940  
219,525  
37,879  
28,523  
24,921  
39,202  
32,485  
33,899  
24,543  
21,372  
35,636  
28,931  
3,980  
3,981  
3,549  
3,567  
3,554  
231,736  
219,789  
211,897  
195,738  
187,040  
231,736  
219,789  
211,897  
195,738  
187,040  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0