Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây (WCS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
236,818  
234,940  
219,525  
201,931  
195,159  
216,687  
216,616  
200,631  
171,581  
164,051  
122,984  
24,961  
33,699  
4,023  
5,759  
53,000  
153,000  
128,000  
128,000  
118,000  
40,627  
36,408  
38,727  
39,163  
39,883  
62  
45  
71  
72  
73  
13  
2,201  
134  
323  
335  
20,131  
18,324  
18,894  
30,349  
31,108  
0  
0  
0  
0  
0  
17,672  
16,392  
17,122  
17,544  
18,328  
0  
0  
0  
0  
0  
2,440  
1,911  
1,748  
904  
904  
0  
0  
0  
11,876  
11,876  
18  
21  
23  
25  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
236,818  
234,940  
219,525  
201,931  
195,159  
24,921  
39,202  
32,485  
26,212  
26,478  
21,372  
35,636  
28,931  
22,653  
23,127  
3,549  
3,567  
3,554  
3,559  
3,351  
211,897  
195,738  
187,040  
175,719  
168,681  
211,897  
195,738  
187,040  
175,719  
168,681  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0