Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây (WCS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
328,370  
312,113  
297,198  
280,363  
283,289  
306,608  
291,882  
276,407  
260,010  
263,095  
16,864  
9,333  
8,805  
6,007  
10,069  
241,723  
232,323  
220,323  
209,900  
212,200  
45,414  
50,086  
47,138  
43,865  
37,294  
118  
42  
55  
74  
39  
2,489  
97  
86  
163  
3,494  
21,762  
20,230  
20,791  
20,353  
20,193  
0  
0  
0  
0  
0  
20,721  
17,032  
17,731  
14,793  
15,646  
0  
0  
0  
0  
0  
610  
2,756  
2,525  
5,037  
4,400  
0  
0  
0  
0  
0  
431  
442  
535  
523  
147  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
328,370  
312,113  
297,198  
280,363  
283,289  
38,114  
32,858  
30,935  
23,714  
42,557  
33,775  
28,395  
26,547  
19,345  
38,286  
4,340  
4,463  
4,388  
4,369  
4,271  
290,256  
279,254  
266,263  
256,650  
240,731  
290,256  
279,254  
266,263  
256,650  
240,731  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0