Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây (WCS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
219,525  
201,931  
195,159  
195,237  
179,833  
200,631  
171,581  
164,051  
164,531  
147,643  
33,699  
4,023  
5,759  
35,398  
21,931  
128,000  
128,000  
118,000  
90,000  
89,000  
38,727  
39,163  
39,883  
37,445  
36,529  
71  
72  
73  
101  
92  
134  
323  
335  
1,587  
91  
18,894  
30,349  
31,108  
30,705  
32,189  
0  
0  
0  
0  
0  
17,122  
17,544  
18,328  
18,737  
20,242  
0  
0  
0  
0  
0  
1,748  
904  
904  
93  
70  
0  
11,876  
11,876  
11,876  
11,876  
23  
25  
0  
0  
2  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
219,525  
201,931  
195,159  
195,237  
179,833  
32,485  
26,212  
26,478  
40,235  
26,931  
28,931  
22,653  
23,127  
36,883  
23,592  
3,554  
3,559  
3,351  
3,352  
3,338  
187,040  
175,719  
168,681  
155,002  
152,902  
187,040  
175,719  
168,681  
155,002  
152,902  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0