Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây (WCS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
312,113  
297,198  
280,363  
283,289  
269,615  
291,882  
276,407  
260,010  
263,095  
251,092  
9,333  
8,805  
6,007  
10,069  
104,540  
232,323  
220,323  
209,900  
212,200  
101,500  
50,086  
47,138  
43,865  
37,294  
44,907  
42  
55  
74  
39  
56  
97  
86  
163  
3,494  
89  
20,230  
20,791  
20,353  
20,193  
18,523  
0  
0  
0  
0  
0  
17,032  
17,731  
14,793  
15,646  
15,858  
0  
0  
0  
0  
0  
2,756  
2,525  
5,037  
4,400  
2,478  
0  
0  
0  
0  
0  
442  
535  
523  
147  
187  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
312,113  
297,198  
280,363  
283,289  
269,615  
32,858  
30,935  
23,714  
42,557  
37,879  
28,395  
26,547  
19,345  
38,286  
33,899  
4,463  
4,388  
4,369  
4,271  
3,980  
279,254  
266,263  
256,650  
240,731  
231,736  
279,254  
266,263  
256,650  
240,731  
231,736  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0