Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây (WCS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
248,312  
236,818  
234,940  
219,525  
201,931  
228,986  
216,687  
216,616  
200,631  
171,581  
165,985  
122,984  
24,961  
33,699  
4,023  
20,000  
53,000  
153,000  
128,000  
128,000  
42,951  
40,627  
36,408  
38,727  
39,163  
50  
62  
45  
71  
72  
0  
13  
2,201  
134  
323  
19,326  
20,131  
18,324  
18,894  
30,349  
0  
0  
0  
0  
0  
16,629  
17,672  
16,392  
17,122  
17,544  
0  
0  
0  
0  
0  
2,471  
2,440  
1,911  
1,748  
904  
0  
0  
0  
0  
11,876  
226  
18  
21  
23  
25  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
248,312  
236,818  
234,940  
219,525  
201,931  
28,523  
24,921  
39,202  
32,485  
26,212  
24,543  
21,372  
35,636  
28,931  
22,653  
3,981  
3,549  
3,567  
3,554  
3,559  
219,789  
211,897  
195,738  
187,040  
175,719  
219,789  
211,897  
195,738  
187,040  
175,719  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0