Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây (WCS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
283,289  
269,615  
248,312  
236,818  
234,940  
263,095  
251,092  
228,986  
216,687  
216,616  
10,069  
104,540  
165,985  
122,984  
24,961  
212,200  
101,500  
20,000  
53,000  
153,000  
37,294  
44,907  
42,951  
40,627  
36,408  
39  
56  
50  
62  
45  
3,494  
89  
0  
13  
2,201  
20,193  
18,523  
19,326  
20,131  
18,324  
0  
0  
0  
0  
0  
15,646  
15,858  
16,629  
17,672  
16,392  
0  
0  
0  
0  
0  
4,400  
2,478  
2,471  
2,440  
1,911  
0  
0  
0  
0  
0  
147  
187  
226  
18  
21  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
283,289  
269,615  
248,312  
236,818  
234,940  
42,557  
37,879  
28,523  
24,921  
39,202  
38,286  
33,899  
24,543  
21,372  
35,636  
4,271  
3,980  
3,981  
3,549  
3,567  
240,731  
231,736  
219,789  
211,897  
195,738  
240,731  
231,736  
219,789  
211,897  
195,738  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0