Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây (WCS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
234,940  
219,525  
201,931  
195,159  
195,237  
216,616  
200,631  
171,581  
164,051  
164,531  
24,961  
33,699  
4,023  
5,759  
35,398  
153,000  
128,000  
128,000  
118,000  
90,000  
36,408  
38,727  
39,163  
39,883  
37,445  
45  
71  
72  
73  
101  
2,201  
134  
323  
335  
1,587  
18,324  
18,894  
30,349  
31,108  
30,705  
0  
0  
0  
0  
0  
16,392  
17,122  
17,544  
18,328  
18,737  
0  
0  
0  
0  
0  
1,911  
1,748  
904  
904  
93  
0  
0  
11,876  
11,876  
11,876  
21  
23  
25  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
234,940  
219,525  
201,931  
195,159  
195,237  
39,202  
32,485  
26,212  
26,478  
40,235  
35,636  
28,931  
22,653  
23,127  
36,883  
3,567  
3,554  
3,559  
3,351  
3,352  
195,738  
187,040  
175,719  
168,681  
155,002  
195,738  
187,040  
175,719  
168,681  
155,002  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0