Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây (WCS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
280,363  
283,289  
269,615  
248,312  
236,818  
260,010  
263,095  
251,092  
228,986  
216,687  
6,007  
10,069  
104,540  
165,985  
122,984  
209,900  
212,200  
101,500  
20,000  
53,000  
43,865  
37,294  
44,907  
42,951  
40,627  
74  
39  
56  
50  
62  
163  
3,494  
89  
0  
13  
20,353  
20,193  
18,523  
19,326  
20,131  
0  
0  
0  
0  
0  
14,793  
15,646  
15,858  
16,629  
17,672  
0  
0  
0  
0  
0  
5,037  
4,400  
2,478  
2,471  
2,440  
0  
0  
0  
0  
0  
523  
147  
187  
226  
18  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
280,363  
283,289  
269,615  
248,312  
236,818  
23,714  
42,557  
37,879  
28,523  
24,921  
19,345  
38,286  
33,899  
24,543  
21,372  
4,369  
4,271  
3,980  
3,981  
3,549  
256,650  
240,731  
231,736  
219,789  
211,897  
256,650  
240,731  
231,736  
219,789  
211,897  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0