Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây (WCS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
297,198  
280,363  
283,289  
269,615  
248,312  
276,407  
260,010  
263,095  
251,092  
228,986  
8,805  
6,007  
10,069  
104,540  
165,985  
220,323  
209,900  
212,200  
101,500  
20,000  
47,138  
43,865  
37,294  
44,907  
42,951  
55  
74  
39  
56  
50  
86  
163  
3,494  
89  
0  
20,791  
20,353  
20,193  
18,523  
19,326  
0  
0  
0  
0  
0  
17,731  
14,793  
15,646  
15,858  
16,629  
0  
0  
0  
0  
0  
2,525  
5,037  
4,400  
2,478  
2,471  
0  
0  
0  
0  
0  
535  
523  
147  
187  
226  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
297,198  
280,363  
283,289  
269,615  
248,312  
30,935  
23,714  
42,557  
37,879  
28,523  
26,547  
19,345  
38,286  
33,899  
24,543  
4,388  
4,369  
4,271  
3,980  
3,981  
266,263  
256,650  
240,731  
231,736  
219,789  
266,263  
256,650  
240,731  
231,736  
219,789  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0