Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre (VXB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
204,124  
204,029  
192,486  
187,565  
191,076  
138,197  
139,235  
129,725  
130,922  
137,060  
1,793  
4,472  
2,194  
8,610  
974  
0  
0  
0  
0  
0  
97,340  
92,622  
95,113  
98,026  
114,535  
38,652  
41,484  
32,418  
24,286  
21,551  
412  
656  
0  
0  
0  
65,927  
64,794  
62,761  
56,643  
54,017  
2,707  
2,707  
2,707  
2,707  
2,707  
13,561  
14,073  
15,197  
15,791  
16,443  
13,848  
13,848  
13,848  
13,848  
13,848  
32,806  
30,708  
26,650  
20,616  
16,993  
0  
0  
0  
0  
0  
3,006  
3,459  
4,360  
3,681  
4,026  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
204,124  
204,029  
192,486  
187,565  
191,076  
145,220  
141,016  
129,284  
124,125  
129,854  
129,435  
127,331  
115,975  
120,398  
125,863  
15,786  
13,685  
13,310  
3,727  
3,991  
58,904  
63,013  
63,202  
63,440  
61,222  
58,904  
63,013  
63,202  
63,440  
61,222  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0