Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre (VXB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
205,451  
204,124  
204,029  
192,486  
187,565  
142,188  
138,197  
139,235  
129,725  
130,922  
5,233  
1,793  
4,472  
2,194  
8,610  
0  
0  
0  
0  
0  
107,930  
97,340  
92,622  
95,113  
98,026  
29,025  
38,652  
41,484  
32,418  
24,286  
0  
412  
656  
0  
0  
63,264  
65,927  
64,794  
62,761  
56,643  
2,707  
2,707  
2,707  
2,707  
2,707  
15,277  
13,561  
14,073  
15,197  
15,791  
8,900  
13,848  
13,848  
13,848  
13,848  
34,210  
32,806  
30,708  
26,650  
20,616  
0  
0  
0  
0  
0  
2,170  
3,006  
3,459  
4,360  
3,681  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
205,451  
204,124  
204,029  
192,486  
187,565  
144,513  
145,220  
141,016  
129,284  
124,125  
130,244  
129,435  
127,331  
115,975  
120,398  
14,269  
15,786  
13,685  
13,310  
3,727  
60,938  
58,904  
63,013  
63,202  
63,440  
60,938  
58,904  
63,013  
63,202  
63,440  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0