Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre (VXB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
193,800  
178,265  
177,258  
167,811  
176,306  
144,416  
129,346  
129,040  
122,936  
145,073  
8,661  
3,516  
3,068  
2,153  
7,466  
0  
0  
0  
0  
0  
118,907  
100,591  
92,337  
91,004  
108,073  
16,848  
25,239  
33,635  
29,450  
29,534  
0  
0  
0  
330  
0  
49,384  
48,919  
48,218  
44,875  
31,233  
0  
0  
0  
0  
0  
15,964  
16,543  
17,081  
17,244  
15,733  
13,848  
13,848  
13,848  
13,848  
13,848  
12,662  
12,391  
12,323  
12,303  
404  
0  
0  
0  
0  
0  
6,909  
6,136  
4,966  
1,480  
1,248  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
193,800  
178,265  
177,258  
167,811  
176,306  
128,870  
116,917  
116,973  
103,393  
111,559  
125,963  
113,832  
114,123  
99,952  
109,116  
2,906  
3,085  
2,850  
3,441  
2,443  
64,930  
61,349  
60,285  
64,418  
64,747  
64,930  
61,349  
60,285  
64,418  
64,747  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0