Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre (VXB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
187,565  
191,076  
188,684  
184,398  
193,800  
130,922  
137,060  
136,640  
133,131  
144,416  
8,610  
974  
942  
1,512  
8,661  
0  
0  
0  
0  
0  
98,026  
114,535  
104,489  
99,928  
118,907  
24,286  
21,551  
31,210  
30,829  
16,848  
0  
0  
0  
862  
0  
56,643  
54,017  
52,044  
51,267  
49,384  
2,707  
2,707  
2,707  
1,713  
0  
15,791  
16,443  
17,031  
16,422  
15,964  
13,848  
13,848  
13,848  
13,848  
13,848  
20,616  
16,993  
13,734  
13,105  
12,662  
0  
0  
0  
6,180  
0  
3,681  
4,026  
4,724  
0  
6,909  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
187,565  
191,076  
188,684  
184,398  
193,800  
124,125  
129,854  
129,240  
119,970  
128,870  
120,398  
125,863  
125,342  
117,242  
125,963  
3,727  
3,991  
3,898  
2,728  
2,906  
63,440  
61,222  
59,444  
64,428  
64,930  
63,440  
61,222  
59,444  
64,428  
64,930  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0