Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre (VXB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
204,029  
192,486  
187,565  
191,076  
188,684  
139,235  
129,725  
130,922  
137,060  
136,640  
4,472  
2,194  
8,610  
974  
942  
0  
0  
0  
0  
0  
92,622  
95,113  
98,026  
114,535  
104,489  
41,484  
32,418  
24,286  
21,551  
31,210  
656  
0  
0  
0  
0  
64,794  
62,761  
56,643  
54,017  
52,044  
2,707  
2,707  
2,707  
2,707  
2,707  
14,073  
15,197  
15,791  
16,443  
17,031  
13,848  
13,848  
13,848  
13,848  
13,848  
30,708  
26,650  
20,616  
16,993  
13,734  
0  
0  
0  
0  
0  
3,459  
4,360  
3,681  
4,026  
4,724  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
204,029  
192,486  
187,565  
191,076  
188,684  
141,016  
129,284  
124,125  
129,854  
129,240  
127,331  
115,975  
120,398  
125,863  
125,342  
13,685  
13,310  
3,727  
3,991  
3,898  
63,013  
63,202  
63,440  
61,222  
59,444  
63,013  
63,202  
63,440  
61,222  
59,444  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0