Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre (VXB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
188,684  
184,398  
193,800  
178,265  
177,258  
136,640  
133,131  
144,416  
129,346  
129,040  
942  
1,512  
8,661  
3,516  
3,068  
0  
0  
0  
0  
0  
104,489  
99,928  
118,907  
100,591  
92,337  
31,210  
30,829  
16,848  
25,239  
33,635  
0  
862  
0  
0  
0  
52,044  
51,267  
49,384  
48,919  
48,218  
2,707  
1,713  
0  
0  
0  
17,031  
16,422  
15,964  
16,543  
17,081  
13,848  
13,848  
13,848  
13,848  
13,848  
13,734  
13,105  
12,662  
12,391  
12,323  
0  
6,180  
0  
0  
0  
4,724  
0  
6,909  
6,136  
4,966  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
188,684  
184,398  
193,800  
178,265  
177,258  
129,240  
119,970  
128,870  
116,917  
116,973  
125,342  
117,242  
125,963  
113,832  
114,123  
3,898  
2,728  
2,906  
3,085  
2,850  
59,444  
64,428  
64,930  
61,349  
60,285  
59,444  
64,428  
64,930  
61,349  
60,285  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0