Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre (VXB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
178,265  
177,258  
167,811  
176,306  
165,492  
129,346  
129,040  
122,936  
145,073  
136,885  
3,516  
3,068  
2,153  
7,466  
865  
0  
0  
0  
0  
0  
100,591  
92,337  
91,004  
108,073  
89,255  
25,239  
33,635  
29,450  
29,534  
46,766  
0  
0  
330  
0  
0  
48,919  
48,218  
44,875  
31,233  
28,607  
0  
0  
0  
0  
0  
16,543  
17,081  
17,244  
15,733  
12,858  
13,848  
13,848  
13,848  
13,848  
13,848  
12,391  
12,323  
12,303  
404  
465  
0  
0  
0  
0  
0  
6,136  
4,966  
1,480  
1,248  
1,435  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
178,265  
177,258  
167,811  
176,306  
165,492  
116,917  
116,973  
103,393  
111,559  
103,419  
113,832  
114,123  
99,952  
109,116  
103,419  
3,085  
2,850  
3,441  
2,443  
0  
61,349  
60,285  
64,418  
64,747  
62,073  
61,349  
60,285  
64,418  
64,747  
62,073  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0