Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (VWS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
94,151  
 
 
 
 
67,634  
 
 
 
 
24,905  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
27,907  
 
 
 
 
14,182  
 
 
 
 
640  
 
 
 
 
26,517  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
5,648  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
2,366  
 
 
 
 
18,305  
 
 
 
 
198  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
94,151  
 
 
 
 
47,739  
 
 
 
 
47,739  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
46,412  
 
 
 
 
46,402  
 
 
 
 
10  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0