Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (VVN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
5,972,232  
 
 
 
 
2,579,390  
 
 
 
 
303,004  
 
 
 
 
33,294  
 
 
 
 
1,282,158  
 
 
 
 
888,750  
 
 
 
 
72,184  
 
 
 
 
3,392,842  
 
 
 
 
8,903  
 
 
 
 
2,924,126  
 
 
 
 
1,000  
 
 
 
 
93,740  
 
 
 
 
237,366  
 
 
 
 
127,707  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
5,972,232  
 
 
 
 
6,078,936  
 
 
 
 
2,460,228  
 
 
 
 
3,618,707  
 
 
 
 
-106,704  
 
 
 
 
-106,704  
 
 
 
 
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
 
0