Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (VVN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
6,019,597  
5,972,232  
 
 
 
2,656,349  
2,579,390  
 
 
 
212,925  
303,004  
 
 
 
24,794  
33,294  
 
 
 
1,375,152  
1,282,158  
 
 
 
1,000,331  
888,750  
 
 
 
43,146  
72,184  
 
 
 
3,363,248  
3,392,842  
 
 
 
11,640  
8,903  
 
 
 
2,862,252  
2,924,126  
 
 
 
1,000  
1,000  
 
 
 
105,946  
93,740  
 
 
 
236,662  
237,366  
 
 
 
145,747  
127,707  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
6,019,597  
5,972,232  
 
 
 
6,178,582  
6,078,936  
 
 
 
2,627,458  
2,460,228  
 
 
 
3,551,124  
3,618,707  
 
 
 
-158,985  
-106,704  
 
 
 
-158,985  
-106,704  
 
 
 
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0