Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (VVN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
274,673  
6,019,597  
5,972,232  
 
 
100,160  
2,656,349  
2,579,390  
 
 
56,430  
212,925  
303,004  
 
 
8,000  
24,794  
33,294  
 
 
10,355  
1,375,152  
1,282,158  
 
 
19,461  
1,000,331  
888,750  
 
 
5,915  
43,146  
72,184  
 
 
174,513  
3,363,248  
3,392,842  
 
 
1,928  
11,640  
8,903  
 
 
164,161  
2,862,252  
2,924,126  
 
 
0  
1,000  
1,000  
 
 
6,933  
105,946  
93,740  
 
 
0  
236,662  
237,366  
 
 
1,491  
145,747  
127,707  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
274,673  
6,019,597  
5,972,232  
 
 
115,539  
6,178,582  
6,078,936  
 
 
81,873  
2,627,458  
2,460,228  
 
 
33,666  
3,551,124  
3,618,707  
 
 
159,134  
-158,985  
-106,704  
 
 
159,134  
-158,985  
-106,704  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0