Công ty cổ phần vận tải đa phương thức VIETRANSTIMEX (VTX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
308,949  
326,068  
335,047  
345,370  
332,572  
198,896  
215,005  
215,519  
173,688  
198,448  
30,597  
28,726  
22,992  
41,715  
70,711  
15,000  
40,000  
40,000  
0  
0  
133,312  
119,493  
123,610  
109,624  
107,291  
19,003  
24,389  
27,567  
20,256  
16,349  
985  
2,398  
1,350  
2,093  
4,098  
110,053  
111,063  
119,528  
171,683  
134,124  
118  
118  
309  
224  
257  
101,069  
104,646  
112,406  
118,206  
110,275  
0  
0  
0  
0  
0  
2,485  
155  
317  
4,799  
16,882  
816  
816  
816  
41,956  
816  
5,565  
5,328  
5,680  
6,497  
5,895  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
308,949  
326,068  
335,047  
345,370  
332,572  
73,595  
101,526  
72,431  
84,033  
71,999  
72,981  
100,932  
71,860  
83,492  
71,564  
614  
594  
571  
541  
435  
235,354  
224,542  
262,616  
261,337  
260,573  
235,354  
224,542  
262,616  
261,337  
260,573  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0