Công ty cổ phần vận tải đa phương thức VIETRANSTIMEX (VTX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
328,658  
308,949  
326,068  
335,047  
345,370  
219,566  
198,896  
215,005  
215,519  
173,688  
42,022  
30,597  
28,726  
22,992  
41,715  
15,000  
15,000  
40,000  
40,000  
0  
138,552  
133,312  
119,493  
123,610  
109,624  
23,083  
19,003  
24,389  
27,567  
20,256  
909  
985  
2,398  
1,350  
2,093  
109,092  
110,053  
111,063  
119,528  
171,683  
472  
118  
118  
309  
224  
96,571  
101,069  
104,646  
112,406  
118,206  
0  
0  
0  
0  
0  
5,487  
2,485  
155  
317  
4,799  
816  
816  
816  
816  
41,956  
5,745  
5,565  
5,328  
5,680  
6,497  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
328,649  
308,949  
326,068  
335,047  
345,370  
87,566  
73,595  
101,526  
72,431  
84,033  
86,601  
72,981  
100,932  
71,860  
83,492  
965  
614  
594  
571  
541  
241,083  
235,354  
224,542  
262,616  
261,337  
241,083  
235,354  
224,542  
262,616  
261,337  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0