Công ty cổ phần vận tải đa phương thức VIETRANSTIMEX (VTX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
332,572  
349,813  
333,614  
349,672  
324,164  
198,448  
200,858  
187,876  
189,235  
200,105  
70,711  
81,545  
83,253  
67,817  
109,232  
0  
0  
0  
0  
0  
107,291  
99,178  
89,002  
104,704  
59,378  
16,349  
17,708  
11,434  
9,521  
26,001  
4,098  
2,427  
4,187  
7,192  
5,494  
134,124  
148,954  
145,738  
160,437  
124,059  
257  
257  
224  
224  
289  
110,275  
123,615  
138,070  
152,839  
114,370  
0  
0  
0  
0  
0  
16,882  
18,884  
2,273  
155  
478  
816  
816  
816  
816  
816  
5,895  
5,382  
4,356  
6,404  
8,107  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
332,572  
349,813  
333,614  
349,672  
324,164  
71,999  
91,434  
46,715  
72,595  
69,324  
71,564  
90,990  
46,284  
72,167  
68,848  
435  
445  
432  
428  
477  
260,573  
258,379  
286,899  
277,077  
254,839  
260,573  
258,379  
286,899  
277,077  
254,839  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0