Công ty cổ phần vận tải đa phương thức VIETRANSTIMEX (VTX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
349,672  
324,164  
346,695  
309,776  
345,543  
189,235  
200,105  
209,741  
157,920  
178,011  
67,817  
109,232  
88,695  
72,585  
69,201  
0  
0  
0  
0  
1,000  
104,704  
59,378  
96,755  
62,804  
85,827  
9,521  
26,001  
20,543  
17,934  
15,967  
7,192  
5,494  
3,747  
4,597  
6,016  
160,437  
124,059  
136,954  
151,856  
167,532  
224  
289  
291  
291  
225  
152,839  
114,370  
128,839  
143,233  
158,321  
0  
0  
0  
0  
0  
155  
478  
199  
383  
310  
816  
816  
816  
816  
816  
6,404  
8,107  
6,809  
7,132  
7,860  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
349,672  
324,164  
346,695  
309,776  
345,543  
72,595  
69,324  
101,333  
67,232  
107,470  
72,167  
68,848  
99,568  
65,354  
99,460  
428  
477  
1,765  
1,877  
8,010  
277,077  
254,839  
245,362  
242,545  
238,073  
277,077  
254,839  
245,362  
242,545  
238,073  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0