Công ty cổ phần vận tải đa phương thức VIETRANSTIMEX (VTX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
345,370  
332,572  
349,813  
333,614  
349,672  
173,688  
198,448  
200,858  
187,876  
189,235  
41,715  
70,711  
81,545  
83,253  
67,817  
0  
0  
0  
0  
0  
109,624  
107,291  
99,178  
89,002  
104,704  
20,256  
16,349  
17,708  
11,434  
9,521  
2,093  
4,098  
2,427  
4,187  
7,192  
171,683  
134,124  
148,954  
145,738  
160,437  
224  
257  
257  
224  
224  
118,206  
110,275  
123,615  
138,070  
152,839  
0  
0  
0  
0  
0  
4,799  
16,882  
18,884  
2,273  
155  
41,956  
816  
816  
816  
816  
6,497  
5,895  
5,382  
4,356  
6,404  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
345,370  
332,572  
349,813  
333,614  
349,672  
84,033  
71,999  
91,434  
46,715  
72,595  
83,492  
71,564  
90,990  
46,284  
72,167  
541  
435  
445  
432  
428  
261,337  
260,573  
258,379  
286,899  
277,077  
261,337  
260,573  
258,379  
286,899  
277,077  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0