Công ty cổ phần vận tải đa phương thức VIETRANSTIMEX (VTX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
324,164  
346,695  
309,776  
345,543  
360,410  
200,105  
209,741  
157,920  
178,011  
159,061  
109,232  
88,695  
72,585  
69,201  
20,269  
0  
0  
0  
1,000  
1,000  
59,378  
96,755  
62,804  
85,827  
116,255  
26,001  
20,543  
17,934  
15,967  
13,766  
5,494  
3,747  
4,597  
6,016  
7,771  
124,059  
136,954  
151,856  
167,532  
201,348  
289  
291  
291  
225  
294  
114,370  
128,839  
143,233  
158,321  
190,191  
0  
0  
0  
0  
0  
478  
199  
383  
310  
463  
816  
816  
816  
816  
816  
8,107  
6,809  
7,132  
7,860  
9,584  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
324,164  
346,695  
309,776  
345,543  
360,410  
69,324  
101,333  
67,232  
107,470  
126,391  
68,848  
99,568  
65,354  
99,460  
105,149  
477  
1,765  
1,877  
8,010  
21,242  
254,839  
245,362  
242,545  
238,073  
234,019  
254,839  
245,362  
242,545  
238,073  
234,019  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0