Công ty cổ phần vận tải đa phương thức VIETRANSTIMEX (VTX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
325,936  
335,047  
345,370  
332,572  
349,813  
214,873  
215,519  
173,688  
198,448  
200,858  
28,726  
22,992  
41,715  
70,711  
81,545  
40,000  
40,000  
0  
0  
0  
119,361  
123,610  
109,624  
107,291  
99,178  
24,389  
27,567  
20,256  
16,349  
17,708  
2,398  
1,350  
2,093  
4,098  
2,427  
111,063  
119,528  
171,683  
134,124  
148,954  
118  
309  
224  
257  
257  
104,646  
112,406  
118,206  
110,275  
123,615  
0  
0  
0  
0  
0  
155  
317  
4,799  
16,882  
18,884  
816  
816  
41,956  
816  
816  
5,328  
5,680  
6,497  
5,895  
5,382  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
325,936  
335,047  
345,370  
332,572  
349,813  
101,426  
72,431  
84,033  
71,999  
91,434  
100,832  
71,860  
83,492  
71,564  
90,990  
594  
571  
541  
435  
445  
224,510  
262,616  
261,337  
260,573  
258,379  
224,510  
262,616  
261,337  
260,573  
258,379  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0