Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (VTV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,743,816  
1,914,384  
1,646,450  
1,442,890  
1,471,043  
1,291,625  
1,487,038  
1,231,158  
1,072,551  
1,154,038  
35,691  
39,328  
22,427  
18,972  
54,610  
0  
0  
0  
0  
0  
781,403  
904,616  
658,780  
718,567  
805,887  
426,971  
486,942  
487,065  
292,205  
253,080  
47,560  
56,153  
62,887  
42,808  
40,462  
452,191  
427,345  
415,292  
370,339  
317,004  
0  
0  
0  
0  
0  
3,745  
3,877  
3,324  
1,815  
1,871  
0  
0  
0  
0  
0  
444,103  
419,519  
407,504  
363,644  
309,943  
0  
0  
0  
0  
0  
4,343  
3,950  
4,463  
4,880  
5,191  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,743,816  
1,914,384  
1,646,450  
1,442,890  
1,471,043  
1,275,690  
1,437,863  
1,214,935  
1,004,154  
1,044,405  
1,195,690  
1,311,662  
1,164,935  
1,004,154  
1,029,757  
80,000  
126,201  
50,000  
0  
14,648  
468,126  
476,521  
431,515  
438,736  
426,638  
468,126  
476,521  
431,515  
438,736  
426,638  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0