Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (VTV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,646,450  
1,442,890  
1,471,043  
1,344,086  
1,286,823  
1,231,158  
1,072,551  
1,154,038  
1,049,029  
995,140  
22,427  
18,972  
54,610  
118,300  
101,510  
0  
0  
0  
0  
0  
658,780  
718,567  
805,887  
668,123  
575,124  
487,065  
292,205  
253,080  
221,752  
281,282  
62,887  
42,808  
40,462  
40,854  
37,224  
415,292  
370,339  
317,004  
295,057  
291,683  
0  
0  
0  
0  
0  
3,324  
1,815  
1,871  
1,998  
2,099  
0  
0  
0  
0  
0  
407,504  
363,644  
309,943  
290,726  
287,309  
0  
0  
0  
0  
0  
4,463  
4,880  
5,191  
2,332  
2,275  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,646,450  
1,442,890  
1,471,043  
1,344,086  
1,286,823  
1,214,935  
1,004,154  
1,044,405  
916,784  
871,660  
1,164,935  
1,004,154  
1,029,757  
897,487  
837,716  
50,000  
0  
14,648  
19,297  
33,945  
431,515  
438,736  
426,638  
427,302  
415,163  
431,515  
438,736  
426,638  
427,302  
415,163  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0