Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (VTV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,699,137  
1,663,980  
1,853,819  
1,743,816  
1,914,384  
1,151,207  
1,101,926  
1,341,000  
1,291,625  
1,487,038  
70,041  
107,096  
71,241  
35,691  
39,328  
0  
0  
0  
0  
0  
692,745  
624,417  
1,004,166  
781,403  
904,616  
336,777  
319,679  
232,624  
426,971  
486,942  
51,645  
50,734  
32,970  
47,560  
56,153  
547,930  
562,054  
512,819  
452,191  
427,345  
0  
0  
0  
0  
0  
29,812  
28,405  
12,617  
3,745  
3,877  
0  
0  
0  
0  
0  
514,054  
528,880  
495,768  
444,103  
419,519  
0  
0  
0  
0  
0  
4,064  
4,769  
4,435  
4,343  
3,950  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,699,137  
1,663,980  
1,853,819  
1,743,816  
1,914,384  
1,207,754  
1,183,363  
1,339,379  
1,275,690  
1,437,863  
1,149,416  
1,129,281  
1,242,003  
1,195,690  
1,311,662  
58,338  
54,081  
97,377  
80,000  
126,201  
491,383  
480,617  
514,439  
468,126  
476,521  
491,383  
480,617  
514,439  
468,126  
476,521  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0