Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (VTV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,235,968  
1,580,098  
1,699,137  
1,663,980  
1,853,819  
962,622  
1,310,154  
1,151,207  
1,101,926  
1,341,000  
21,621  
128,600  
70,041  
107,096  
71,241  
0  
0  
0  
0  
0  
616,135  
622,572  
692,745  
624,417  
1,004,166  
299,333  
520,370  
336,777  
319,679  
232,624  
25,533  
38,612  
51,645  
50,734  
32,970  
273,346  
269,944  
547,930  
562,054  
512,819  
70  
70  
0  
0  
0  
27,996  
80,058  
29,812  
28,405  
12,617  
243,781  
186,396  
0  
0  
0  
0  
0  
514,054  
528,880  
495,768  
0  
0  
0  
0  
0  
1,498  
3,421  
4,064  
4,769  
4,435  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,235,968  
1,580,098  
1,699,137  
1,663,980  
1,853,819  
802,529  
1,137,480  
1,207,754  
1,183,363  
1,339,379  
721,176  
1,055,996  
1,149,416  
1,129,281  
1,242,003  
81,353  
81,484  
58,338  
54,081  
97,377  
433,439  
442,618  
491,383  
480,617  
514,439  
433,439  
442,618  
491,383  
480,617  
514,439  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0