Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (VTV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,663,980  
1,853,819  
1,743,816  
1,914,384  
1,646,450  
1,101,926  
1,341,000  
1,291,625  
1,487,038  
1,231,158  
107,096  
71,241  
35,691  
39,328  
22,427  
0  
0  
0  
0  
0  
624,417  
1,004,166  
781,403  
904,616  
658,780  
319,679  
232,624  
426,971  
486,942  
487,065  
50,734  
32,970  
47,560  
56,153  
62,887  
562,054  
512,819  
452,191  
427,345  
415,292  
0  
0  
0  
0  
0  
28,405  
12,617  
3,745  
3,877  
3,324  
0  
0  
0  
0  
0  
528,880  
495,768  
444,103  
419,519  
407,504  
0  
0  
0  
0  
0  
4,769  
4,435  
4,343  
3,950  
4,463  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,663,980  
1,853,819  
1,743,816  
1,914,384  
1,646,450  
1,183,363  
1,339,379  
1,275,690  
1,437,863  
1,214,935  
1,129,281  
1,242,003  
1,195,690  
1,311,662  
1,164,935  
54,081  
97,377  
80,000  
126,201  
50,000  
480,617  
514,439  
468,126  
476,521  
431,515  
480,617  
514,439  
468,126  
476,521  
431,515  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0