Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (VTV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,580,098  
1,699,137  
1,663,980  
1,853,819  
1,743,816  
1,310,154  
1,151,207  
1,101,926  
1,341,000  
1,291,625  
128,600  
70,041  
107,096  
71,241  
35,691  
0  
0  
0  
0  
0  
622,572  
692,745  
624,417  
1,004,166  
781,403  
520,370  
336,777  
319,679  
232,624  
426,971  
38,612  
51,645  
50,734  
32,970  
47,560  
269,944  
547,930  
562,054  
512,819  
452,191  
70  
0  
0  
0  
0  
80,058  
29,812  
28,405  
12,617  
3,745  
186,396  
0  
0  
0  
0  
0  
514,054  
528,880  
495,768  
444,103  
0  
0  
0  
0  
0  
3,421  
4,064  
4,769  
4,435  
4,343  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,580,098  
1,699,137  
1,663,980  
1,853,819  
1,743,816  
1,137,480  
1,207,754  
1,183,363  
1,339,379  
1,275,690  
1,055,996  
1,149,416  
1,129,281  
1,242,003  
1,195,690  
81,484  
58,338  
54,081  
97,377  
80,000  
442,618  
491,383  
480,617  
514,439  
468,126  
442,618  
491,383  
480,617  
514,439  
468,126  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0