Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (VTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
55,957  
54,830  
58,301  
56,501  
59,566  
40,871  
40,112  
43,531  
40,849  
43,343  
3,453  
1,676  
1,222  
1,727  
3,750  
16,297  
20,121  
22,338  
22,760  
25,816  
2,527  
2,217  
3,286  
2,170  
2,378  
18,593  
16,098  
16,684  
14,192  
11,400  
0  
0  
0  
0  
0  
15,086  
14,718  
14,770  
15,653  
16,223  
140  
140  
0  
0  
0  
13,006  
13,386  
14,026  
14,667  
13,664  
0  
0  
0  
0  
0  
31  
63  
28  
34  
1,598  
258  
258  
258  
453  
453  
1,650  
871  
458  
499  
508  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
55,957  
54,830  
58,301  
56,501  
59,566  
7,622  
7,273  
9,706  
8,076  
11,122  
7,622  
7,273  
9,706  
8,076  
11,122  
0  
0  
0  
0  
0  
48,335  
47,557  
48,595  
48,425  
48,444  
48,335  
47,557  
48,595  
48,425  
48,444  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0