Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (VTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
59,566  
56,254  
57,177  
56,109  
56,444  
43,343  
39,311  
39,542  
38,908  
38,557  
3,750  
1,157  
2,397  
1,123  
3,972  
25,816  
19,316  
19,029  
22,000  
20,000  
2,378  
3,147  
3,547  
3,260  
3,591  
11,400  
15,690  
14,493  
12,525  
10,856  
0  
0  
76  
0  
138  
16,223  
16,943  
17,634  
17,202  
17,888  
0  
150  
205  
205  
205  
13,664  
14,428  
16,490  
16,172  
16,846  
0  
0  
0  
0  
0  
1,598  
1,524  
30  
0  
0  
453  
453  
453  
452  
484  
508  
388  
457  
373  
353  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
59,566  
56,254  
57,177  
57,179  
56,444  
11,122  
8,978  
10,376  
10,590  
10,088  
11,122  
8,978  
10,376  
10,590  
10,088  
0  
0  
0  
0  
0  
48,444  
47,275  
46,800  
46,589  
46,356  
48,444  
47,275  
46,800  
46,589  
46,356  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0