Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (VTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
56,444  
57,769  
57,905  
57,191  
57,744  
38,557  
36,004  
37,715  
36,221  
30,165  
3,972  
2,965  
3,250  
9,334  
8,080  
20,000  
19,000  
22,000  
6,000  
0  
3,591  
3,840  
4,174  
4,296  
4,771  
10,856  
10,199  
8,291  
16,592  
17,195  
138  
0  
0  
0  
119  
17,888  
21,765  
20,190  
20,969  
27,579  
205  
256  
256  
389  
409  
16,846  
17,529  
18,213  
18,778  
19,822  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
612  
265  
0  
484  
3,484  
484  
711  
6,711  
353  
496  
626  
826  
637  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
56,444  
57,769  
57,905  
57,191  
57,744  
10,088  
11,686  
12,236  
11,918  
12,279  
10,088  
11,686  
12,236  
11,918  
12,279  
0  
0  
0  
0  
0  
46,356  
46,083  
45,669  
45,272  
45,464  
46,356  
46,083  
45,669  
45,272  
45,464  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0