Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (VTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
58,496  
56,501  
59,566  
56,254  
57,177  
43,531  
40,849  
43,343  
39,311  
39,542  
1,222  
1,727  
3,750  
1,157  
2,397  
22,338  
22,760  
25,816  
19,316  
19,029  
3,286  
2,170  
2,378  
3,147  
3,547  
16,684  
14,192  
11,400  
15,690  
14,493  
0  
0  
0  
0  
76  
14,966  
15,653  
16,223  
16,943  
17,634  
0  
0  
0  
150  
205  
14,026  
14,667  
13,664  
14,428  
16,490  
0  
0  
0  
0  
0  
28  
34  
1,598  
1,524  
30  
453  
453  
453  
453  
453  
458  
499  
508  
388  
457  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
58,496  
56,501  
59,566  
56,254  
57,177  
9,745  
8,076  
11,122  
8,978  
10,376  
9,745  
8,076  
11,122  
8,978  
10,376  
0  
0  
0  
0  
0  
48,752  
48,425  
48,444  
47,275  
46,800  
48,752  
48,425  
48,444  
47,275  
46,800  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0