Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (VTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
54,830  
58,301  
56,501  
59,566  
56,254  
40,112  
43,531  
40,849  
43,343  
39,311  
1,676  
1,222  
1,727  
3,750  
1,157  
20,121  
22,338  
22,760  
25,816  
19,316  
2,217  
3,286  
2,170  
2,378  
3,147  
16,098  
16,684  
14,192  
11,400  
15,690  
0  
0  
0  
0  
0  
14,718  
14,770  
15,653  
16,223  
16,943  
140  
0  
0  
0  
150  
13,386  
14,026  
14,667  
13,664  
14,428  
0  
0  
0  
0  
0  
63  
28  
34  
1,598  
1,524  
258  
258  
453  
453  
453  
871  
458  
499  
508  
388  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
54,830  
58,301  
56,501  
59,566  
56,254  
7,273  
9,706  
8,076  
11,122  
8,978  
7,273  
9,706  
8,076  
11,122  
8,978  
0  
0  
0  
0  
0  
47,557  
48,595  
48,425  
48,444  
47,275  
47,557  
48,595  
48,425  
48,444  
47,275  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0