Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (VTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
57,769  
57,905  
57,191  
57,744  
59,793  
36,004  
37,715  
36,221  
30,165  
31,331  
2,965  
3,250  
9,334  
8,080  
4,225  
19,000  
22,000  
6,000  
0  
0  
3,840  
4,174  
4,296  
4,771  
5,906  
10,199  
8,291  
16,592  
17,195  
21,201  
0  
0  
0  
119  
0  
21,765  
20,190  
20,969  
27,579  
28,462  
256  
256  
389  
409  
459  
17,529  
18,213  
18,778  
19,822  
19,972  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
612  
265  
0  
490  
3,484  
484  
711  
6,711  
6,711  
496  
626  
826  
637  
829  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
57,769  
57,905  
57,191  
57,744  
59,793  
11,686  
12,236  
11,918  
12,279  
14,684  
11,686  
12,236  
11,918  
12,279  
14,684  
0  
0  
0  
0  
0  
46,083  
45,669  
45,272  
45,464  
45,109  
46,083  
45,669  
45,272  
45,464  
45,109  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0