Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (VTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
56,254  
57,177  
56,109  
56,444  
57,769  
39,311  
39,542  
38,908  
38,557  
36,004  
1,157  
2,397  
1,123  
3,972  
2,965  
19,316  
19,029  
22,000  
20,000  
19,000  
3,147  
3,547  
3,260  
3,591  
3,840  
15,690  
14,493  
12,525  
10,856  
10,199  
0  
76  
0  
138  
0  
16,943  
17,634  
17,202  
17,888  
21,765  
150  
205  
205  
205  
256  
14,428  
16,490  
16,172  
16,846  
17,529  
0  
0  
0  
0  
0  
1,524  
30  
0  
0  
0  
453  
453  
452  
484  
3,484  
388  
457  
373  
353  
496  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
56,254  
57,177  
57,179  
56,444  
57,769  
8,978  
10,376  
10,590  
10,088  
11,686  
8,978  
10,376  
10,590  
10,088  
11,686  
0  
0  
0  
0  
0  
47,275  
46,800  
46,589  
46,356  
46,083  
47,275  
46,800  
46,589  
46,356  
46,083  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0