Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (VTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
56,109  
56,444  
57,769  
57,905  
57,191  
38,908  
38,557  
36,004  
37,715  
36,221  
1,123  
3,972  
2,965  
3,250  
9,334  
22,000  
20,000  
19,000  
22,000  
6,000  
3,260  
3,591  
3,840  
4,174  
4,296  
12,525  
10,856  
10,199  
8,291  
16,592  
0  
138  
0  
0  
0  
17,202  
17,888  
21,765  
20,190  
20,969  
205  
205  
256  
256  
389  
16,172  
16,846  
17,529  
18,213  
18,778  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
612  
265  
452  
484  
3,484  
484  
711  
373  
353  
496  
626  
826  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
57,179  
56,444  
57,769  
57,905  
57,191  
10,590  
10,088  
11,686  
12,236  
11,918  
10,590  
10,088  
11,686  
12,236  
11,918  
0  
0  
0  
0  
0  
46,589  
46,356  
46,083  
45,669  
45,272  
46,589  
46,356  
46,083  
45,669  
45,272  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0