Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (VTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
57,177  
56,109  
56,444  
57,769  
57,905  
39,542  
38,908  
38,557  
36,004  
37,715  
2,397  
1,123  
3,972  
2,965  
3,250  
19,029  
22,000  
20,000  
19,000  
22,000  
3,547  
3,260  
3,591  
3,840  
4,174  
14,493  
12,525  
10,856  
10,199  
8,291  
76  
0  
138  
0  
0  
17,634  
17,202  
17,888  
21,765  
20,190  
205  
205  
205  
256  
256  
16,490  
16,172  
16,846  
17,529  
18,213  
0  
0  
0  
0  
0  
30  
0  
0  
0  
612  
453  
452  
484  
3,484  
484  
457  
373  
353  
496  
626  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
57,177  
57,179  
56,444  
57,769  
57,905  
10,376  
10,590  
10,088  
11,686  
12,236  
10,376  
10,590  
10,088  
11,686  
12,236  
0  
0  
0  
0  
0  
46,800  
46,589  
46,356  
46,083  
45,669  
46,800  
46,589  
46,356  
46,083  
45,669  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0