Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO (VTO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,871,900  
1,964,318  
1,927,285  
1,946,464  
2,089,416  
371,674  
382,394  
279,602  
213,136  
235,974  
208,682  
194,569  
133,676  
69,908  
51,557  
0  
0  
0  
0  
0  
80,159  
112,417  
73,911  
69,018  
111,713  
82,012  
74,309  
71,087  
73,226  
71,479  
822  
1,099  
928  
984  
1,225  
1,500,226  
1,581,923  
1,647,683  
1,733,328  
1,853,442  
1,891  
1,891  
1,891  
1,891  
1,891  
1,460,693  
1,542,514  
1,628,369  
1,714,224  
1,800,095  
0  
0  
0  
0  
0  
24,021  
23,898  
3,732  
3,522  
38,219  
13,551  
13,551  
13,551  
13,551  
13,238  
70  
70  
141  
141  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,871,900  
1,964,318  
1,927,285  
1,946,464  
2,089,416  
754,614  
864,814  
768,120  
813,397  
976,021  
341,796  
436,655  
323,024  
350,691  
460,519  
412,818  
428,159  
445,097  
462,706  
515,501  
1,117,286  
1,099,504  
1,159,164  
1,133,067  
1,113,395  
1,117,286  
1,099,504  
1,159,164  
1,133,067  
1,113,395  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0