Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO (VTO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,964,318  
1,927,285  
1,946,464  
2,089,416  
2,120,346  
382,394  
279,602  
213,136  
235,974  
221,901  
194,569  
133,676  
69,908  
51,557  
37,580  
0  
0  
0  
0  
0  
112,417  
73,911  
69,018  
111,713  
118,562  
74,309  
71,087  
73,226  
71,479  
64,594  
1,099  
928  
984  
1,225  
1,165  
1,581,923  
1,647,683  
1,733,328  
1,853,442  
1,898,445  
1,891  
1,891  
1,891  
1,891  
1,891  
1,542,514  
1,628,369  
1,714,224  
1,800,095  
1,703,517  
0  
0  
0  
0  
0  
23,898  
3,732  
3,522  
38,219  
179,799  
13,551  
13,551  
13,551  
13,238  
13,238  
70  
141  
141  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,964,318  
1,927,285  
1,946,464  
2,089,416  
2,120,346  
865,064  
768,120  
813,397  
976,021  
1,035,971  
436,905  
323,024  
350,691  
460,519  
467,826  
428,159  
445,097  
462,706  
515,501  
568,144  
1,099,254  
1,159,164  
1,133,067  
1,113,395  
1,084,375  
1,099,254  
1,159,164  
1,133,067  
1,113,395  
1,084,375  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0