Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO (VTO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,076,839  
2,118,771  
1,854,689  
1,928,464  
1,959,671  
170,114  
151,317  
255,261  
262,831  
224,465  
48,635  
50,081  
91,644  
100,862  
71,143  
0  
0  
0  
0  
0  
52,155  
46,004  
110,956  
111,364  
101,383  
68,567  
54,961  
51,810  
49,549  
51,438  
758  
270  
851  
1,056  
501  
1,906,725  
1,967,454  
1,599,428  
1,665,633  
1,735,207  
1,686  
1,686  
1,686  
1,686  
1,686  
1,868,905  
1,949,737  
1,580,828  
1,652,253  
1,722,340  
0  
0  
0  
0  
0  
22,896  
4,353  
5,235  
1,065  
551  
13,238  
11,679  
11,679  
10,630  
10,630  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,076,839  
2,118,771  
1,854,689  
1,928,464  
1,959,671  
966,448  
1,019,706  
777,470  
815,548  
872,491  
435,461  
468,764  
451,168  
468,226  
428,648  
530,987  
550,942  
326,302  
347,322  
443,844  
1,110,391  
1,099,065  
1,077,219  
1,112,916  
1,087,180  
1,110,391  
1,099,065  
1,077,219  
1,112,916  
1,087,180  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0