Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO (VTO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,120,346  
2,021,005  
2,076,839  
2,118,771  
1,854,689  
221,901  
215,158  
170,114  
151,317  
255,261  
37,580  
31,788  
48,635  
50,081  
91,644  
0  
0  
0  
0  
0  
118,562  
117,413  
52,155  
46,004  
110,956  
64,594  
65,284  
68,567  
54,961  
51,810  
1,165  
673  
758  
270  
851  
1,898,445  
1,805,847  
1,906,725  
1,967,454  
1,599,428  
1,891  
1,886  
1,686  
1,686  
1,686  
1,703,517  
1,786,211  
1,868,905  
1,949,737  
1,580,828  
0  
0  
0  
0  
0  
179,799  
4,512  
22,896  
4,353  
5,235  
13,238  
13,238  
13,238  
11,679  
11,679  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,120,346  
2,021,005  
2,076,839  
2,118,771  
1,854,689  
1,035,971  
888,923  
966,448  
1,019,706  
777,470  
467,826  
407,691  
435,461  
468,764  
451,168  
568,144  
481,232  
530,987  
550,942  
326,302  
1,084,375  
1,132,082  
1,110,391  
1,099,065  
1,077,219  
1,084,375  
1,132,082  
1,110,391  
1,099,065  
1,077,219  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0