Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO (VTO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,843,823  
1,871,900  
1,964,318  
1,927,285  
1,946,464  
392,705  
371,674  
382,394  
279,602  
213,136  
217,986  
208,682  
194,569  
133,676  
69,908  
0  
0  
0  
0  
0  
98,252  
80,159  
112,417  
73,911  
69,018  
76,467  
82,012  
74,309  
71,087  
73,226  
0  
822  
1,099  
928  
984  
1,451,118  
1,500,226  
1,581,923  
1,647,683  
1,733,328  
1,891  
1,891  
1,891  
1,891  
1,891  
1,392,719  
1,460,693  
1,542,514  
1,628,369  
1,714,224  
0  
0  
0  
0  
0  
43,271  
24,021  
23,898  
3,732  
3,522  
13,238  
13,551  
13,551  
13,551  
13,551  
0  
70  
70  
141  
141  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,843,823  
1,871,900  
1,964,318  
1,927,285  
1,946,464  
699,945  
754,614  
864,814  
768,120  
813,397  
306,810  
341,796  
436,655  
323,024  
350,691  
393,134  
412,818  
428,159  
445,097  
462,706  
1,143,879  
1,117,286  
1,099,504  
1,159,164  
1,133,067  
1,143,879  
1,117,286  
1,099,504  
1,159,164  
1,133,067  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0