Công ty cổ phần Vận Tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin (VTM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
232,071  
 
 
 
 
68,445  
 
 
 
 
9,260  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
50,688  
 
 
 
 
5,720  
 
 
 
 
2,777  
 
 
 
 
163,626  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
157,791  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,603  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
4,232  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
232,071  
 
 
 
 
196,805  
 
 
 
 
120,975  
 
 
 
 
75,830  
 
 
 
 
35,266  
 
 
 
 
35,266  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0