Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (VTL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
138,851  
122,989  
123,560  
121,562  
127,187  
91,821  
87,750  
92,110  
89,766  
99,296  
1,096  
3,233  
3,473  
5,304  
6,409  
0  
0  
0  
0  
0  
18,773  
18,975  
31,283  
34,127  
47,571  
70,278  
64,376  
56,809  
50,057  
45,275  
1,674  
1,167  
545  
277  
41  
47,030  
35,239  
31,450  
31,796  
27,891  
3,794  
3,794  
3,794  
3,794  
44  
38,550  
16,949  
13,476  
13,952  
14,127  
0  
6,979  
7,062  
7,144  
7,227  
2,241  
2,384  
2,384  
2,224  
2,214  
945  
1,200  
1,200  
1,200  
1,200  
1,500  
3,933  
3,533  
3,481  
3,078  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
138,851  
122,989  
123,560  
121,562  
127,187  
110,086  
98,647  
95,443  
90,260  
96,724  
103,905  
93,821  
91,689  
87,237  
92,481  
6,181  
4,826  
3,754  
3,022  
4,242  
28,765  
24,342  
28,117  
31,302  
30,463  
28,765  
24,342  
28,117  
31,302  
30,463  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0