Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (VTL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
140,400  
131,383  
138,851  
122,989  
123,560  
96,155  
88,091  
91,821  
87,750  
92,110  
4,035  
2,064  
1,096  
3,233  
3,473  
3,750  
3,750  
0  
0  
0  
20,507  
24,246  
18,773  
18,975  
31,283  
67,197  
57,868  
70,278  
64,376  
56,809  
666  
163  
1,674  
1,167  
545  
44,245  
43,292  
47,030  
35,239  
31,450  
0  
0  
3,794  
3,794  
3,794  
18,502  
17,908  
38,550  
16,949  
13,476  
0  
0  
0  
6,979  
7,062  
2,693  
2,550  
2,241  
2,384  
2,384  
1,470  
1,358  
945  
1,200  
1,200  
21,580  
21,477  
1,500  
3,933  
3,533  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
140,400  
131,383  
138,851  
122,989  
123,560  
97,750  
99,990  
110,086  
98,647  
95,443  
92,871  
96,300  
103,905  
93,821  
91,689  
4,879  
3,690  
6,181  
4,826  
3,754  
42,651  
31,393  
28,765  
24,342  
28,117  
42,651  
31,393  
28,765  
24,342  
28,117  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0