Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (VTL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
136,235  
145,600  
160,324  
133,153  
140,400  
94,682  
100,959  
116,493  
90,004  
96,155  
805  
4,318  
1,676  
1,839  
4,035  
5,200  
5,200  
5,200  
5,200  
3,750  
13,142  
24,451  
47,860  
13,988  
20,507  
75,023  
66,747  
61,646  
68,439  
67,197  
512  
243  
112  
538  
666  
41,552  
44,640  
43,830  
43,149  
44,245  
0  
0  
0  
0  
0  
18,177  
18,201  
17,699  
17,950  
18,502  
0  
0  
0  
0  
0  
1,775  
3,625  
3,240  
2,695  
2,693  
548  
1,598  
1,470  
1,200  
1,470  
21,052  
21,217  
21,422  
21,303  
21,580  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
136,235  
145,600  
160,324  
133,153  
140,400  
80,745  
99,925  
116,970  
94,355  
97,750  
76,819  
97,368  
112,884  
92,252  
92,871  
3,926  
2,557  
4,086  
2,104  
4,879  
55,490  
45,675  
43,354  
38,797  
42,651  
55,490  
45,675  
43,354  
38,797  
42,651  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0