Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (VTL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
145,772  
160,324  
133,153  
140,400  
131,383  
101,641  
116,493  
90,004  
96,155  
88,091  
4,318  
1,676  
1,839  
4,035  
2,064  
5,200  
5,200  
5,200  
3,750  
3,750  
25,121  
47,860  
13,988  
20,507  
24,246  
66,728  
61,646  
68,439  
67,197  
57,868  
274  
112  
538  
666  
163  
44,131  
43,830  
43,149  
44,245  
43,292  
0  
0  
0  
0  
0  
18,204  
17,699  
17,950  
18,502  
17,908  
0  
0  
0  
0  
0  
3,240  
3,240  
2,695  
2,693  
2,550  
1,470  
1,470  
1,200  
1,470  
1,358  
21,217  
21,422  
21,303  
21,580  
21,477  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
145,772  
160,324  
133,153  
140,400  
131,383  
99,892  
116,970  
94,355  
97,750  
99,990  
95,509  
112,884  
92,252  
92,871  
96,300  
4,383  
4,086  
2,104  
4,879  
3,690  
45,880  
43,354  
38,797  
42,651  
31,393  
45,880  
43,354  
38,797  
42,651  
31,393  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0