Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (VTL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
131,284  
138,851  
122,989  
123,560  
121,562  
84,542  
91,821  
87,750  
92,110  
89,766  
2,064  
1,096  
3,233  
3,473  
5,304  
0  
0  
0  
0  
0  
24,252  
18,773  
18,975  
31,283  
34,127  
58,095  
70,278  
64,376  
56,809  
50,057  
131  
1,674  
1,167  
545  
277  
46,742  
47,030  
35,239  
31,450  
31,796  
3,794  
3,794  
3,794  
3,794  
3,794  
17,908  
38,550  
16,949  
13,476  
13,952  
0  
0  
6,979  
7,062  
7,144  
2,263  
2,241  
2,384  
2,384  
2,224  
1,300  
945  
1,200  
1,200  
1,200  
21,477  
1,500  
3,933  
3,533  
3,481  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
131,284  
138,851  
122,989  
123,560  
121,562  
100,026  
110,086  
98,647  
95,443  
90,260  
94,254  
103,905  
93,821  
91,689  
87,237  
5,772  
6,181  
4,826  
3,754  
3,022  
31,258  
28,765  
24,342  
28,117  
31,302  
31,258  
28,765  
24,342  
28,117  
31,302  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0