Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư vi na ta ba (VTJ: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
178,736  
173,249  
170,955  
 
 
94,967  
89,779  
71,491  
 
 
65,878  
63,960  
42,848  
 
 
0  
0  
0  
 
 
20,397  
22,701  
21,062  
 
 
8,688  
3,109  
7,564  
 
 
4  
10  
18  
 
 
83,769  
83,469  
99,463  
 
 
15  
15  
15  
 
 
1,539  
1,192  
1,665  
 
 
7,827  
7,827  
7,827  
 
 
-15,650  
-15,650  
0  
 
 
5,000  
5,000  
5,000  
 
 
85,038  
85,086  
84,957  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
178,736  
173,249  
170,955  
 
 
48,944  
49,142  
43,404  
 
 
47,248  
47,200  
41,462  
 
 
1,696  
1,942  
1,942  
 
 
129,792  
124,107  
127,551  
 
 
129,792  
124,107  
127,551  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0