Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (VTJ: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
171,891  
197,278  
178,736  
173,249  
170,955  
84,663  
114,051  
94,967  
89,779  
71,491  
81,500  
97,571  
65,878  
63,960  
42,848  
0  
0  
0  
0  
0  
2,219  
15,473  
20,397  
22,701  
21,062  
852  
1,006  
8,688  
3,109  
7,564  
91  
0  
4  
10  
18  
87,228  
83,227  
83,769  
83,469  
99,463  
4,809  
165  
15  
15  
15  
1,414  
1,477  
1,539  
1,192  
1,665  
7,758  
7,792  
7,827  
7,827  
7,827  
0  
0  
-15,650  
-15,650  
0  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
68,247  
68,793  
85,038  
85,086  
84,957  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
171,891  
197,278  
178,736  
173,249  
170,955  
34,115  
61,506  
48,944  
49,142  
43,404  
34,015  
59,994  
47,248  
47,200  
41,462  
100  
1,512  
1,696  
1,942  
1,942  
137,776  
135,772  
129,792  
124,107  
127,551  
137,776  
135,772  
129,792  
124,107  
127,551  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0