Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (VTJ: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
132,758  
161,503  
171,891  
197,278  
178,736  
113,197  
74,778  
84,663  
114,051  
94,967  
92,412  
41,009  
81,500  
97,571  
65,878  
10,993  
21,000  
0  
0  
0  
5,317  
11,478  
2,219  
15,473  
20,397  
2,456  
1,157  
852  
1,006  
8,688  
2,020  
134  
91  
0  
4  
19,561  
86,725  
87,228  
83,227  
83,769  
4,809  
4,809  
4,809  
165  
15  
1,975  
1,507  
1,414  
1,477  
1,539  
7,689  
7,723  
7,758  
7,792  
7,827  
0  
0  
0  
0  
-15,650  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
88  
67,686  
68,247  
68,793  
85,038  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
132,758  
161,503  
171,891  
197,278  
178,736  
12,379  
25,207  
34,115  
61,506  
48,944  
12,279  
25,107  
34,015  
59,994  
47,248  
100  
100  
100  
1,512  
1,696  
120,379  
136,296  
137,776  
135,772  
129,792  
120,379  
136,296  
137,776  
135,772  
129,792  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0