Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (VTJ: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
197,278  
178,736  
173,249  
170,955  
 
114,051  
94,967  
89,779  
71,491  
 
97,571  
65,878  
63,960  
42,848  
 
0  
0  
0  
0  
 
15,473  
20,397  
22,701  
21,062  
 
1,006  
8,688  
3,109  
7,564  
 
0  
4  
10  
18  
 
83,227  
83,769  
83,469  
99,463  
 
165  
15  
15  
15  
 
1,477  
1,539  
1,192  
1,665  
 
7,792  
7,827  
7,827  
7,827  
 
0  
-15,650  
-15,650  
0  
 
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
 
68,793  
85,038  
85,086  
84,957  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
197,278  
178,736  
173,249  
170,955  
 
61,506  
48,944  
49,142  
43,404  
 
59,994  
47,248  
47,200  
41,462  
 
1,512  
1,696  
1,942  
1,942  
 
135,772  
129,792  
124,107  
127,551  
 
135,772  
129,792  
124,107  
127,551  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0