Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư vi na ta ba (VTJ: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
114,181  
 
 
 
 
5,880  
 
 
 
 
4,863  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
424  
 
 
 
 
468  
 
 
 
 
125  
 
 
 
 
108,302  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
13,727  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,844  
 
 
 
 
89,731  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
114,181  
 
 
 
 
4,811  
 
 
 
 
3,357  
 
 
 
 
1,453  
 
 
 
 
109,371  
 
 
 
 
109,371  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0