Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (VTJ: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
110,127  
113,688  
114,777  
120,082  
132,758  
82,764  
84,464  
85,413  
100,577  
113,197  
20,415  
20,203  
14,385  
76,715  
92,412  
51,973  
56,033  
49,409  
13,136  
10,993  
5,508  
3,986  
17,177  
5,063  
5,317  
1,994  
1,491  
1,692  
2,849  
2,456  
2,874  
2,750  
2,750  
2,815  
2,020  
27,363  
29,224  
29,364  
19,504  
19,561  
15  
15  
15  
15  
4,809  
1,609  
1,701  
1,792  
1,884  
1,975  
7,551  
7,586  
7,620  
7,655  
7,689  
4,877  
4,877  
4,877  
4,877  
0  
13,000  
15,000  
15,000  
5,000  
5,000  
309  
45  
59  
73  
88  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
110,127  
113,688  
114,777  
120,082  
132,758  
5,086  
4,909  
11,063  
4,936  
12,379  
5,086  
4,909  
11,003  
4,836  
12,279  
0  
0  
60  
100  
100  
105,041  
108,779  
103,714  
115,145  
120,379  
105,041  
108,779  
103,714  
115,145  
120,379  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0