Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (VTJ: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
114,777  
120,082  
132,758  
161,503  
171,891  
85,413  
100,577  
113,197  
74,778  
84,663  
14,385  
76,715  
92,412  
41,009  
81,500  
49,409  
13,136  
10,993  
21,000  
0  
17,177  
5,063  
5,317  
11,478  
2,219  
1,692  
2,849  
2,456  
1,157  
852  
2,750  
2,815  
2,020  
134  
91  
29,364  
19,504  
19,561  
86,725  
87,228  
15  
15  
4,809  
4,809  
4,809  
1,792  
1,884  
1,975  
1,507  
1,414  
7,620  
7,655  
7,689  
7,723  
7,758  
4,877  
4,877  
0  
0  
0  
15,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
59  
73  
88  
67,686  
68,247  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
114,777  
120,082  
132,758  
161,503  
171,891  
11,063  
4,936  
12,379  
25,207  
34,115  
11,003  
4,836  
12,279  
25,107  
34,015  
60  
100  
100  
100  
100  
103,714  
115,145  
120,379  
136,296  
137,776  
103,714  
115,145  
120,379  
136,296  
137,776  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0