Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái (VTH: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
99,500  
99,196  
113,672  
125,516  
126,638  
72,488  
71,948  
85,595  
97,523  
99,057  
7,652  
9,403  
14,504  
1,608  
6,224  
0  
0  
0  
0  
0  
22,670  
19,013  
25,467  
25,993  
24,561  
41,758  
43,532  
45,600  
68,328  
66,261  
408  
0  
25  
1,595  
2,011  
27,012  
27,248  
28,077  
27,992  
27,581  
0  
0  
0  
0  
0  
25,314  
26,080  
27,037  
21,035  
21,638  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,071  
5,334  
0  
0  
0  
0  
0  
1,698  
1,168  
1,040  
886  
610  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
99,500  
99,196  
113,672  
125,516  
126,638  
18,911  
8,558  
23,767  
39,933  
44,352  
18,911  
8,558  
23,767  
39,933  
44,352  
0  
0  
0  
0  
0  
80,589  
90,637  
89,905  
85,582  
82,286  
80,589  
90,637  
89,905  
85,582  
82,286  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0