Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái (VTH: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
108,926  
102,759  
118,436  
134,088  
109,939  
79,965  
72,822  
88,103  
103,249  
77,948  
5,140  
4,541  
5,745  
4,621  
5,193  
0  
0  
0  
0  
0  
24,419  
26,071  
34,252  
54,618  
16,704  
49,553  
41,682  
47,304  
44,010  
54,871  
853  
528  
801  
0  
1,180  
28,962  
29,937  
30,333  
30,839  
31,991  
0  
0  
0  
0  
15  
27,742  
28,467  
25,539  
26,576  
25,551  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
647  
3,672  
2,942  
4,902  
0  
0  
0  
0  
0  
1,220  
822  
1,122  
1,322  
1,522  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
108,926  
102,759  
118,436  
134,088  
109,939  
30,148  
24,561  
37,260  
47,557  
24,578  
30,148  
24,561  
37,260  
47,503  
25,079  
0  
0  
0  
54  
-501  
78,778  
78,198  
81,176  
86,531  
85,361  
78,778  
78,198  
81,176  
86,531  
85,361  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0