Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái (VTH: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
102,965  
113,689  
99,500  
99,196  
113,672  
78,301  
87,846  
72,488  
71,948  
85,595  
5,223  
9,315  
7,652  
9,403  
14,504  
0  
0  
0  
0  
0  
30,799  
34,529  
22,670  
19,013  
25,467  
41,946  
43,947  
41,758  
43,532  
45,600  
333  
55  
408  
0  
25  
24,664  
25,843  
27,012  
27,248  
28,077  
10  
10  
0  
0  
0  
23,378  
24,346  
25,314  
26,080  
27,037  
0  
0  
0  
0  
0  
1  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,274  
1,486  
1,698  
1,168  
1,040  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
102,965  
113,689  
99,500  
99,196  
113,672  
19,016  
32,488  
18,911  
8,558  
23,767  
19,016  
32,488  
18,911  
8,558  
23,767  
0  
0  
0  
0  
0  
83,950  
81,201  
80,589  
90,637  
89,905  
83,950  
81,201  
80,589  
90,637  
89,905  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0