Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái (VTH: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
118,139  
134,088  
109,939  
109,791  
156,110  
87,806  
103,249  
77,948  
80,237  
125,592  
5,745  
4,621  
5,193  
3,580  
7,032  
0  
0  
0  
0  
0  
39,431  
54,618  
16,704  
34,173  
76,927  
42,121  
44,010  
54,871  
42,371  
41,380  
509  
0  
1,180  
113  
253  
30,333  
30,839  
31,991  
29,554  
30,517  
0  
0  
15  
15  
0  
25,539  
26,576  
25,551  
22,083  
23,073  
0  
0  
0  
0  
0  
3,672  
2,942  
4,902  
5,874  
5,563  
0  
0  
0  
0  
0  
1,122  
1,322  
1,522  
1,581  
1,881  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
118,139  
134,088  
109,939  
109,791  
156,110  
37,256  
47,557  
24,578  
25,362  
73,130  
37,256  
47,503  
25,079  
25,362  
73,130  
0  
54  
-501  
0  
0  
80,883  
86,531  
85,361  
84,428  
82,980  
80,883  
86,531  
85,361  
84,428  
82,980  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0