Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái (VTH: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
156,110  
117,521  
102,965  
113,689  
99,500  
125,592  
91,426  
78,301  
87,846  
72,488  
7,032  
16,110  
5,223  
9,315  
7,652  
0  
0  
0  
0  
0  
76,927  
34,464  
30,799  
34,529  
22,670  
41,380  
40,648  
41,946  
43,947  
41,758  
253  
204  
333  
55  
408  
30,517  
26,095  
24,664  
25,843  
27,012  
0  
15  
10  
10  
0  
23,073  
23,898  
23,378  
24,346  
25,314  
0  
0  
0  
0  
0  
5,563  
0  
1  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,881  
2,181  
1,274  
1,486  
1,698  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
156,110  
117,521  
102,965  
113,689  
99,500  
73,130  
32,833  
19,016  
32,488  
18,911  
73,130  
32,833  
19,016  
32,488  
18,911  
0  
0  
0  
0  
0  
82,980  
84,688  
83,950  
81,201  
80,589  
82,980  
84,688  
83,950  
81,201  
80,589  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0