Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái (VTH: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
109,939  
109,791  
156,110  
117,521  
102,965  
77,948  
80,237  
125,592  
91,426  
78,301  
5,193  
3,580  
7,032  
16,110  
5,223  
0  
0  
0  
0  
0  
16,704  
34,173  
76,927  
34,464  
30,799  
54,871  
42,371  
41,380  
40,648  
41,946  
1,180  
113  
253  
204  
333  
31,991  
29,554  
30,517  
26,095  
24,664  
15  
15  
0  
15  
10  
25,551  
22,083  
23,073  
23,898  
23,378  
0  
0  
0  
0  
0  
4,902  
5,874  
5,563  
0  
1  
0  
0  
0  
0  
0  
1,522  
1,581  
1,881  
2,181  
1,274  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
109,939  
109,791  
156,110  
117,521  
102,965  
24,578  
25,362  
73,130  
32,833  
19,016  
25,079  
25,362  
73,130  
32,833  
19,016  
-501  
0  
0  
0  
0  
85,361  
84,428  
82,980  
84,688  
83,950  
85,361  
84,428  
82,980  
84,688  
83,950  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0