Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái (VTH: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
113,689  
99,500  
99,196  
113,672  
125,516  
87,846  
72,488  
71,948  
85,595  
97,523  
9,315  
7,652  
9,403  
14,504  
1,608  
0  
0  
0  
0  
0  
34,529  
22,670  
19,013  
25,467  
25,993  
43,947  
41,758  
43,532  
45,600  
68,328  
55  
408  
0  
25  
1,595  
25,843  
27,012  
27,248  
28,077  
27,992  
10  
0  
0  
0  
0  
24,346  
25,314  
26,080  
27,037  
21,035  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,071  
0  
0  
0  
0  
0  
1,486  
1,698  
1,168  
1,040  
886  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
113,689  
99,500  
99,196  
113,672  
125,516  
32,488  
18,911  
8,558  
23,767  
39,933  
32,488  
18,911  
8,558  
23,767  
39,933  
0  
0  
0  
0  
0  
81,201  
80,589  
90,637  
89,905  
85,582  
81,201  
80,589  
90,637  
89,905  
85,582  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0