Công ty Cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
257,769  
261,170  
260,108  
252,731  
 
59,400  
59,151  
57,761  
56,639  
 
9,657  
13,121  
11,895  
16,693  
 
15,152  
15,152  
8,152  
7,152  
 
29,601  
26,064  
32,758  
28,690  
 
1,756  
1,578  
1,556  
1,472  
 
3,234  
3,236  
3,400  
2,632  
 
198,369  
202,019  
202,347  
196,091  
 
500  
500  
0  
500  
 
115,532  
117,463  
115,825  
110,407  
 
0  
0  
0  
0  
 
347  
347  
441  
915  
 
67,026  
67,026  
69,886  
66,364  
 
14,964  
16,683  
16,195  
17,906  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
257,769  
261,170  
260,108  
252,731  
 
72,524  
74,622  
76,280  
68,215  
 
51,687  
51,317  
51,093  
38,988  
 
20,838  
23,305  
25,187  
29,226  
 
185,245  
186,548  
183,828  
184,516  
 
185,245  
186,548  
183,828  
184,516  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0