Công ty Cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
244,488  
243,322  
250,394  
252,735  
252,362  
59,179  
52,430  
58,347  
58,976  
55,527  
20,633  
20,825  
26,387  
25,556  
16,860  
18,340  
10,749  
10,749  
10,499  
10,799  
14,854  
15,910  
16,237  
17,321  
22,232  
1,334  
1,313  
1,423  
1,516  
1,516  
4,018  
3,634  
3,550  
4,084  
4,120  
185,309  
190,892  
192,047  
193,760  
196,835  
500  
565  
563  
563  
563  
110,406  
110,917  
112,863  
113,828  
115,118  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
62,972  
68,720  
67,026  
67,026  
67,026  
11,431  
10,689  
11,594  
12,343  
14,128  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
244,488  
243,322  
250,394  
252,735  
252,362  
77,540  
72,318  
73,992  
79,144  
82,399  
59,524  
53,564  
53,520  
59,211  
61,771  
18,015  
18,755  
20,472  
19,933  
20,627  
166,948  
171,004  
176,402  
173,591  
169,963  
166,948  
171,004  
176,402  
173,591  
169,963  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0