Công ty Cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
252,362  
257,769  
261,170  
260,108  
252,731  
55,527  
59,400  
59,151  
57,761  
56,639  
16,860  
9,657  
13,121  
11,895  
16,693  
10,799  
15,152  
15,152  
8,152  
7,152  
22,232  
29,601  
26,064  
32,758  
28,690  
1,516  
1,756  
1,578  
1,556  
1,472  
4,120  
3,234  
3,236  
3,400  
2,632  
196,835  
198,369  
202,019  
202,347  
196,091  
563  
500  
500  
0  
500  
115,118  
115,532  
117,463  
115,825  
110,407  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
347  
347  
441  
915  
67,026  
67,026  
67,026  
69,886  
66,364  
14,128  
14,964  
16,683  
16,195  
17,906  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
252,362  
257,769  
261,170  
260,108  
252,731  
82,399  
72,524  
74,622  
76,280  
68,215  
61,771  
51,687  
51,317  
51,093  
38,988  
20,627  
20,838  
23,305  
25,187  
29,226  
169,963  
185,245  
186,548  
183,828  
184,516  
169,963  
185,245  
186,548  
183,828  
184,516  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0