Công ty Cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
243,322  
250,394  
252,735  
252,362  
257,769  
52,430  
58,347  
58,976  
55,527  
59,400  
20,825  
26,387  
25,556  
16,860  
9,657  
10,749  
10,749  
10,499  
10,799  
15,152  
15,910  
16,237  
17,321  
22,232  
29,601  
1,313  
1,423  
1,516  
1,516  
1,756  
3,634  
3,550  
4,084  
4,120  
3,234  
190,892  
192,047  
193,760  
196,835  
198,369  
565  
563  
563  
563  
500  
110,917  
112,863  
113,828  
115,118  
115,532  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
347  
68,720  
67,026  
67,026  
67,026  
67,026  
10,689  
11,594  
12,343  
14,128  
14,964  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
243,322  
250,394  
252,735  
252,362  
257,769  
72,318  
73,992  
79,144  
82,399  
72,524  
53,564  
53,520  
59,211  
61,771  
51,687  
18,755  
20,472  
19,933  
20,627  
20,838  
171,004  
176,402  
173,591  
169,963  
185,245  
171,004  
176,402  
173,591  
169,963  
185,245  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0