Công ty Cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
261,170  
260,108  
252,731  
 
 
59,151  
57,761  
56,639  
 
 
13,121  
11,895  
16,693  
 
 
15,152  
8,152  
7,152  
 
 
26,064  
32,758  
28,690  
 
 
1,578  
1,556  
1,472  
 
 
3,236  
3,400  
2,632  
 
 
202,019  
202,347  
196,091  
 
 
500  
0  
500  
 
 
117,463  
115,825  
110,407  
 
 
0  
0  
0  
 
 
347  
441  
915  
 
 
67,026  
69,886  
66,364  
 
 
16,683  
16,195  
17,906  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
261,170  
260,108  
252,731  
 
 
74,622  
76,280  
68,215  
 
 
51,317  
51,093  
38,988  
 
 
23,305  
25,187  
29,226  
 
 
186,548  
183,828  
184,516  
 
 
186,548  
183,828  
184,516  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0