Công ty Cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
239,523  
244,488  
243,322  
250,394  
252,735  
54,173  
59,179  
52,430  
58,347  
58,976  
14,981  
20,633  
20,825  
26,387  
25,556  
20,340  
18,340  
10,749  
10,749  
10,499  
13,597  
14,854  
15,910  
16,237  
17,321  
1,381  
1,334  
1,313  
1,423  
1,516  
3,874  
4,018  
3,634  
3,550  
4,084  
185,350  
185,309  
190,892  
192,047  
193,760  
514  
500  
565  
563  
563  
108,764  
110,406  
110,917  
112,863  
113,828  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
65,625  
62,972  
68,720  
67,026  
67,026  
10,448  
11,431  
10,689  
11,594  
12,343  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
239,523  
244,488  
243,322  
250,394  
252,735  
66,530  
77,540  
72,318  
73,992  
79,144  
48,699  
59,524  
53,564  
53,520  
59,211  
17,830  
18,015  
18,755  
20,472  
19,933  
172,994  
166,948  
171,004  
176,402  
173,591  
172,994  
166,948  
171,004  
176,402  
173,591  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0