Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP (VTE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
343,232  
384,712  
 
 
 
319,394  
358,208  
 
 
 
6,978  
5,243  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
137,551  
189,999  
 
 
 
167,714  
157,391  
 
 
 
7,150  
5,574  
 
 
 
23,839  
26,504  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
20,276  
21,854  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
3,563  
4,651  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
343,232  
384,712  
 
 
 
178,273  
217,631  
 
 
 
178,273  
217,631  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
164,960  
167,081  
 
 
 
164,960  
167,081  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0