Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP (VTE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
346,578  
384,712  
 
 
 
321,706  
358,208  
 
 
 
6,978  
5,243  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
140,340  
189,999  
 
 
 
168,171  
157,391  
 
 
 
6,216  
5,574  
 
 
 
24,873  
26,504  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
20,276  
21,854  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
103  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
4,494  
4,651  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
346,578  
384,712  
 
 
 
181,379  
217,631  
 
 
 
181,379  
217,631  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
165,199  
167,081  
 
 
 
165,199  
167,081  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0